Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bolagsstämma

Årsstämma 2022

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2022 kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2022, kl. 08:30 i Akademi­bokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare kan delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 6 maj 2022, och
  • ha anmält sig senast fredagen den 6 maj 2022. En poströst räknas som anmälan.

Anmälan om deltagande kan göras här. Anmälan kan också göras via e-post till proxy@computershare.se eller genom brev till Computershare AB, ”Bokusgruppen ABs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. 

Styrelsen har även beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Poströster ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022 i enlighet med anvisningarna under rubriken “Poströstning” i kallelsen. För poströstning ska aktieägare antingen använda formuläret för poströstning eller följa instruktionerna rörande elektronisk poströstning, som återfinns nedan under rubriken ”Stämmohandlingar”.

Stämmohandlingar

  1. Kallelse till årsstämma 2022
  2. Styrelsens fullständiga beslutsförslag
  3. Valberedningens förslag
  4. Fullmaktsformulär
  5. Instruktion för poströstning/instruction for postal voting
  6. Svenskt poströstningsformulär
  7. Möjlighet (för privatpersoner med svensk skatterättslig hemvist) att skattefritt skänka utdelning till välgörenhet

Om bolagsstämman

Bolagsstämman är Bokusgruppens högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt arvode till styrelse och revisorer.

Årsstämma hålls inom sex månader från utgången
av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske
till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Den som vill delta i bolagsstämma ska dels vara införda som aktieägare i utskrift eller annan framställning av aktieboken som förs av Euroclear sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman, utöver att informera bolaget begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare bör informera sina förvaltare om detta i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och får åtföljas av högst två biträden.