Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

bolagsordning

Följande bolagsordning antogs av årsstämman
den 30 april 2021.


§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Bokusgruppen AB (publ). Bolaget
är ett publikt bolag.

§ 2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller
indirekt, bedriva detaljhandel i butiker och på internet med
böcker och andra mediavaror, papper- kontorsvaror, tillhandahålla
mediatjänster, marknadsföring och serviceverksamhet
för bokhandelsföretag, äga och förvalta värdepapper
samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 stycken och högst
40 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter
utan styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer
Bolaget ska ha en revisor. Ett registrerat revisionsbolag får
utses till revisor.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig
på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i
Svenska Dagbladet att kallelse har skett.

§ 9. Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin
avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till bolagsstämman.
Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman,
dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden
till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10. Fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som
anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen
(2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna
ska kunna utöva sin rösträtt per post före
bolagsstämman.

§ 11. Utomståendes närvaro
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget
skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att
närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid
bolagsstämma.

§ 12. Årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen
sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt, i förekommande fall, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman
enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§ 13. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument.