Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

årsstämma 2024

Årsstämma 2024

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2024 kommer att hållas tisdag den 7 maj 2024 i Akademi­­bokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare kan delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud. Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 30 april 2024, och
  • Anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 30 april 2024.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till bolagsstamma@bokusgruppen.com eller genom brev till Bokusgruppen AB, Att: Bolagsstämma, Box 2100, 103 13 Stockholm.

Stämmohandlingar

  1. Kallelse till årsstämma 2024
  2. Styrelsens fullständiga beslutsförslag
  3. Styrelsens yttrande enligt 18:4
  4. Valberedningens förslag
  5. Fullmaktsformulär
  6. Möjlighet (för privatpersoner med svensk skatterättslig hemvist) att skattefritt skänka utdelning till välgörenhet