Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

årsstämma 2024

Årsstämma 2024

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2024 kommer att hållas tisdag den 7 maj 2024 i Akademi­­bokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare kan delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud. Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 30 april 2024, och
  • Anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 30 april 2024.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till bolagsstamma@bokusgruppen.com eller genom brev till Bokusgruppen AB, Att: Bolagsstämma, Box 2100, 103 13 Stockholm.

Stämmohandlingar

  1. Kallelse till årsstämma 2024
  2. Styrelsens fullständiga beslutsförslag
  3. Styrelsens yttrande enligt 18:4
  4. Valberedningens förslag
  5. Fullmaktsformulär
  6. Möjlighet (för privatpersoner med svensk skatterättslig hemvist) att skattefritt skänka utdelning till välgörenhet
  7. Protokoll från årsstämman 2024
Tillägg

Bokusgruppens års- och hållbarhets­redovisning 2023

Årsstämmoprotokoll från årsstämman 2024

Protokoll fört vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ),
559025-8637, den 7 maj 2024, kl. 08.30 i Akademi­bokhandelns
butik på Mäster Samuelsgatan 28 i Stockholm.


§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mårten Andersson.
Beslöts att välja Mårten Andersson till ordförande vid stämman.
Informerades om att advokat Gabriel Zsiga från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå uppdragits att föra protokollet vid stämman.
§ 2 Val av en eller två justeringspersoner
Beslöts att utse Magnus Sundström representerande Aktiebolag 1909 Gruppen, att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman. Antecknades att 13 466 282 aktier och röster, vilket motsvarar ca 84,4 procent av
det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädda vid stämman.
§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Sekreteraren informerade om att kallelse till bolagsstämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2024 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2024 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 28 mars 2024. Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.
§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2024, att handlingarna hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna
fanns med i det på stämman utdelade materialet. I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Maria Edsman för bolagets
verksamhet under räkenskapsåret 2023. Därutöver redogjorde Linda Sallander från Bokusgruppens revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag för arbetet med revisionen och revisionsberättelsen.
§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.
§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
Beslöts om dispositioner beträffande bolagets vinst samt om avstämningsdagar för vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.
§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog
i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.
§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningens ordförande, Carin Wahlén, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på bolagets webbplats inför årsstämman samt fanns med i det på stämman utdelade
materialet. Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma.
§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode på årsbasis, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget (oförändrat). Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 100 000 kronor till den styrelseledamot som är ordförande och 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som ingår i styrelsens revisionsutskott (oförändrat). Beslöts även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
§ 10 Val av styrelseledamöter och revisor
Avseende styrelseledamöters uppdrag hänvisades till information på bolagets hemsida samt årsredovisningen 2023, vilken hölls tillgänglig på stämman. Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow, Jeanette Söderberg och Patrik Wahlén till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Patrik Wahlén som styrelsens
ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst &
Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
§ 11 Beslut om valberedning
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för att utse valberedningen som först antogs på årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.
§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2023 ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2028).
§ 13 Stämmans avslutande
Förklarades stämman avslutad.
* * *