Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Årsstämma 2023

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas måndagen den 8 maj 2023, kl. 08:30 i Akademi­­bokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare kan delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud. Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken "” torsdagen den 27 april 2023 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 2 maj 2023, och
  • ha anmält sig senast tisdagen den 2 maj 2023.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till bolagsstamma@bokusgruppen.com eller genom brev till Bokusgruppen AB, Att: Bolagsstämma, Box 2100, 103 13 Stockholm.

Stämmohandlingar

  1. Kallelse till årsstämma 2023
  2. Styrelsens fullständiga beslutsförslag
  3. Teckningsoptionsvillkor 2023/2026
  4. Styrelsens yttrande enligt 18:4
  5. Valberedningens förslag
  6. Fullmaktsformulär
  7. Möjlighet (för privatpersoner med svensk skatterättslig hemvist) att skattefritt skänka utdelning till välgörenhet
  8. Protokoll från årsstämman 2023

Tillägg

Bokusgruppens Års- och hållbarhets­redovisning 2022

Årsstämmoprotokoll från årsstämman 2023

Protokoll fört vid årsstämma i
Bokusgruppen AB (publ),
559025-8637, den 8 maj 2023, kl.
08.30 – 09.15 i
Akademi­bokhandelns butik på
Mäster Samuelsgatan 28 i
Stockholm.
§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mårten Andersson.
Beslöts att välja Mårten Andersson till ordförande vid stämman.
Informerades om att advokat Gabriel Zsiga från Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå uppdragits att föra protokollet vid stämman.
§ 2 Val av en eller två justeringspersoner
Beslöts att utse Jannis Kitsakis från Fjärde AP-fonden, att jämte ordföranden
justera protokollet.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1,
att gälla som röstlängd vid stämman.
Antecknades att 13 262 019 aktier och röster, vilket motsvarar ca 82,1 procent av
det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädda vid stämman.
§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Sekreteraren informerade om att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på
bolagets webbplats sedan den 24 mars 2023 och att den var införd i Post- och
Inrikes Tidningar den 28 mars 2023 samt att information om att kallelse skett
annonserades i Svenska Dagbladet den 28 mars 2023.
Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.
§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
avseende årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022 hållits
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 24 mars 2023, att
handlingarna hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna
fanns med i det på stämman utdelade materialet.
I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Maria Edsman för bolagets
verksamhet under räkenskapsåret 2022. Därutöver redogjorde Andreas Troberg
från Bokusgruppens revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag för arbetet med
revisionen och revisionsberättelsen.
Aktieägare ställde frågor kring årsredovisningen och kvartalsredovisningen samt de
olika redovisningsmått som använts, vilka besvarades av Maria Edsman och
bolagets CFO Ola Maalsnes.
§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen
Beslöts om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst samt om avstämningsdagar
för vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.
§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2022.
Antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog
i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.
§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningens ordförande, Carin Wahlén, lämnade en redogörelse för
valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse
för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på
bolagets webbplats inför årsstämman samt fanns med i det på stämman utdelade
materialet.
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma.
§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode på årsbasis, för tiden
fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 200 000 kronor, varav
200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till
var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman.
Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för
revisionsutskottsarbete ska utgå om 100 000 kronor till den styrelseledamot som är
ordförande och 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt
ingår i det revisionsutskott som kan komma att inrättas av styrelsen.
Beslöts även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
§ 10 Val till styrelsen samt revisor
Antecknades att Patrik Wahlén hade föreslagits som ny styrelseledamot och att
Patrik Wahlén presenterade sig för stämman.
Avseende styrelseledamöters uppdrag hänvisades till information på bolagets
hemsida samt årsredovisningen 2022, vilken hölls tillgänglig på stämman.
Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Mårten Andersson, Mattias
Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow och Jeanette Söderberg, till
styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i
enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Patrik Wahlén som
styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Omvaldes Mårten
Andersson, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden
fram till slutet av nästa årsstämma.
Omvaldes Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden fram till slutet
av nästa årsstämma.
§ 11 Beslut om valberedning
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för att utse
valberedningen som antogs på årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.
§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs av årsstämman 2022 ska fortsätta gälla tills vidare
(dock som längst till och med årsstämman 2027).
§ 13 Beslut om teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen AB genom
en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna
Redogjordes för styrelsens förslag om att införa ett teckningsoptionsprogram och
genomföra en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner till deltagarna i
teckningsoptionsprogrammet.
Beslöts att införa ett teckningsoptionsprogram och genomföra en riktad emission
av högst 300 000 teckningsoptioner till deltagarna i enlighet med styrelsens förslag,
bilaga 3.
Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts för beslutet eftersom beslutet
biträddes av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.
§ 14 Stämmans avslutande
Förklarades stämman avslutad.
* * *