Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

styrning

Hållbarhets­styrning

Styrelsen och ledningen har det övergripande ansvaret för Bokusgruppens hållbarhets­arbete. Det operativa hållbarhets­arbetet leds av hållbarhets­ansvarig, som tillsammans med alla avdelningar i organisationen implementerar hållbarhets­arbetet i det dagliga arbetet.

Läs mer om styrningen i vår års- och hållbarhets­redovisning 2023

Styrdokument

För att skapa vägledning och säkerställa det operativa arbetet med hållbarhet inom organisationen finns ett tjugotal interna policyer och tvingande lagstiftningar som reglerar styrningen. Exempel på policyer är vår interna uppförandekod, uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners, leverantörs- och sortimentspolicy och informations- och insiderpolicy. Utöver det finns ett flertal ytterligare policyer. 

Visselblåsartjänst

Bokusgruppens visselblåsartjänst hanteras av en extern part, WhistleB. Via den kan både medarbetare och externa personer anonymt rapportera misstänkta avvikelser från våra policyer eller andra missförhållanden.

Visselblåsartjänsten är avsedd att användas för allvarliga felaktiga ageranden och som ett komplement till gängse rapportering och att lämna information om allvarliga oegentligheter så som ekonomisk korruption, allvarliga trakasserier eller diskriminering, säkerhetsrisker på arbetsplatsen och miljöbrott.

Till visselblåsartjänsten