Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English
Böcker investerare

 

Bokusgruppen är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst aktiebolagslagen
(2005:551), Bolagets bolagsordning, interna regler (innefattande
instruktioner och policyer) och Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Bokusgruppen avser tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Bolag behöver inte följa alla regler i Koden. Bolaget kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot bolagets specifika omständigheter, förutsatt att alla sådana avvikelser och valda alternativa lösningar beskrivs och att skälen för detta anges i bolagsstyrningsrapporten (enligt principen ”följ eller förklara”). Bokusgruppen avser dock att följa samtliga regler i Koden från och med att Bokusgruppens aktier noteras på Nasdaq First North Premier
Growth Market.

BOLAGS-STYRNING