Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Styrelse-utskott

Styrelseutskott

Bolaget har ett revisionsutskott bestående av Patrik Wahlén, Mattias Björk och Cecilia Marlow. Revisionsutskottet ska fullgöra de uppgifter som följer av aktiebolagslagen (2005:551) och Europaparlamentets och rådets förordning (537/2014/EU) om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG och ska vara ett beredande organ som fördjupar, analyserar, initierar och följer upp frågor inom ekonomi- och finansområdet.