Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Finansiella mål

Finansiella mål och utdelningspolicy 

Bokusgruppen har antagit följande finansiella mål

  • Nettoomsättningstillväxt i digitala kanaler: På medellång till lång sikt (3–5 år) öka nettoomsättningen med i genomsnitt 10 procent per år under perioden.
  • Nettoomsättningstillväxt i fysiska butiker: Omsättningstillväxten i det fysiska butiksnätverket ska följa ekonomins tillväxttakt i allmänhet.
  • EBITA: På medellång till lång sikt (3–5 år) visa en EBITA-marginal om cirka 6 procent

utdelnings-policy

Utdelningspolicy

Bokusgruppen eftersträvar att lämna en långsiktigt stabil och successivt stigande aktieutdelning och samtidigt att ha en långsiktigt effektiv kapitalstruktur. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger behovet av investeringar i lönsam expansion och stipulerade mål för Bolagets kapitalstruktur är uppfyllda kan överskottet distribueras till aktieägarna.

Utdelningen för räkenskapsåret 2020 uppgick till totalt 11,7 Mkr, vilket motsvarar utdelning per aktie om 0,72 kr baserat på antalet utestående aktier i Bokusgruppen per dagen för Bolagsbeskrivningens offentliggörande.

Bokusgruppens finansiella mål ovan utgör framåtriktad information som är förenad med stor osäkerhet. Bokusgruppen kan inte lämna någon garanti att dessa mål uppnås eller att Bokusgruppens faktiska framtida finansiella ställning och/eller resultat inte kommer skilja sig väsentligt från dessa finansiella mål.