Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

 

Hållbarhet

Kontakt 

Cecilia Oseroff Hållbarhets­ansvarig

cecilia.oseroff
@bokusgruppen.com

070 480 28 28

"Med lönsamhet som grund ska Bokusgruppen bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle, där kommande generationer får uppleva läsglädje."

Tillsammans tar vi ett stort ansvar för att förverkliga vår vision och där är hållbarhet en viktig aspekt, inte bara för oss och våra intressenter, utan framför allt för planeten och framtiden. Vårt hållbarhets­arbete fokuseras till fyra huvudområden: Läsglädje, Sortiment, Miljö och Medarbetare.

2021 inleddes ett stort omtag av Bokusgruppens hållbarhets­arbete. Vi har tillsatt en ny hållbarhets­ansvarig och en hållbarhets­ledningsgrupp. Vi har reviderat våra strategier och hållbarhets­områden samt uppdaterat våra långsiktiga mål. Vi har genomfört och håller på att genomföra påverkansanalys, väsentlighetsanalys och intressentdialog samt en CO2e-kartläggning av hela vår verksamhet. Vi har också tillsatt tvärfunktionella team som under året ska jobba vidare med delmål och åtgärder.

Hållbarhet är en investering i framtiden. Lär mer om vårt arbete i filmen!

strategier

Hållbarhets­strategier och mål

Bokusgruppen har fyra övergripande hållbarhets­strategier och sju hållbarhets­områden med övergripande målsättningar. Hållbarhets­arbetet leds av Bokusgruppens hållbarhets­ansvarig tillsammans med en hållbarhets­ledningsgrupp och bedrivs i tvärfunktionella team kopplade till respektive hållbarhets­område.

Övergripande mål

Hållbarhets­områden och övergripande mål

Varje hållbarhets­område har en övergripande målsättning och ett antal olika delmål. Vi har en ambition att uppfylla 90 procent av alla delmål inom fem år. Från våra övergripande målsättningar har vi också valt att lyfta ut målet om att sänka våra CO2e-utsläpp med 25 procent inom fem år, med 2020 som basår. I vårt hållbarhets­ramverk nedan lyfter vi fram två delmål per område, men varje område kan ha fler än två delmål. Våra mål kopplar till flera av FN:s globala mål om hållbar utveckling.

 

Våra sju hållbarhets­områdenÖvergripande mål 

Läsfrämjande satsningar för alla

Bidra till ett ökat läsande för vuxna och barn i Sverige

Se film

Dataintegritet och datasäkerhet

Inga incidenter relaterade till datasäkerhet eller dataintegritetSe film
Hållbar leverantörskedja Ökat fokus på att säkerställa hållbara leverantörskedjorSe film
Säkra produkter och tjänster till bra kvalitet Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet utan hälso- och säkerhetsbrister, minst i enlighet med EU:s lagstiftningSe film
Kretslopp, återbruk och miljöpåverkan i den operativa verksamheten Minimerad miljöpåverkan i den operativa verksamheten genom ökad återvinning och återbruk samt minskad resursanvändningSe film
Energiförbrukning och klimatpåverkan Minska våra totala CO2e-utsläpp med 25 %Se film
Inkludering och mångfaldÖkad mångfald och inkludering utan diskriminering och kränkande särbehandlingSe film

Måluppföljning

Våra övergripande målsättningar löper till 2025. Delmålen utarbetas av tvärfunktionella hållbarhets­team kopplade till de olika hållbarhets­områdena och löper på 1-3 års sikt. De tvärfunktionella teamen har, utöver delmålen, i uppgift att integrera hållbarhets­arbetet i hela verksamheten.

Hållbarhets­teamen rapporter till hållbarhets­ansvarig och hållbarhets­ledning. Måluppföljning sker löpande och redovisas i den årliga hållbarhets­redovisningen.

Hållbarhets­rapport 2022

Vi följer årligen upp vårt hållbarhets­arbet i vår hållbarhets­redovisning. Vill du lära dig mer om våra hållbarhets­områden, definitioner och hur vi arbetar med hållbarhet på Bokusgruppen, ta del av vår senaste hållbarhets­redovisning nedan:  

Års- och hållbarhets­redovisning 2022