Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

 

Hållbarhet

Kontakt 

Cecilia Oseroff Hållbarhets­ansvarig

cecilia.oseroff
@bokusgruppen.com

+46 704 028 28

"Med lönsamhet som grund ska Bokusgruppen bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle, där kommande generationer får uppleva läsglädje."

Tillsammans tar vi ett stort ansvar för att förverkliga vår vision och där är hållbarhet en viktig aspekt, inte bara för oss och våra intressenter, utan framför allt för planeten och framtiden. Vårt hållbarhets­arbete fokuseras till fyra huvudområden: Läsglädje, Sortiment, Miljö och Medarbetare.

2021 inleddes ett stort omtag av Bokusgruppens hållbarhets­arbete. Vi har tillsatt en ny hållbarhets­ansvarig och en hållbarhets­ledningsgrupp. Vi har reviderat våra strategier och hållbarhets­områden samt uppdaterat våra långsiktiga mål. Vi har genomfört och håller på att genomföra påverkansanalys, väsentlighetsanalys och intressentdialog samt en CO2e-kartläggning av hela vår verksamhet. Vi har också tillsatt tvärfunktionella team som under året ska jobba vidare med delmål och åtgärder.

strategier

Hållbarhets­strategier och mål

Bokusgruppen har fyra övergripande hållbarhets­strategier och sju hållbarhets­områden med övergripande målsättningar. Hållbarhets­arbetet leds av Bokusgruppens hållbarhets­ansvarig tillsammans med en hållbarhets­ledningsgrupp och bedrivs i tvärfunktionella team kopplade till respektive hållbarhets­område.

Läsglädje

Vi ska arbeta aktivt med läsfrämjande initiativ och därmed bidra till att fler vuxna och barn läser regelbundet och får uppleva läsglädje. Läsning och språk är avgörande för både individens och samhällets utveckling och i detta är Bokusgruppen en viktig aktör.

Sortiment

Vi ska säkerställa ett hållbart, tryggt och långsiktigt kunderbjudande. Tillsammans med våra leverantörer ska vi se till att våra produkter och tjänster är säkra, håller hög kvalitet, har lång livscykel och produceras på ett ansvarsfullt sätt.

Miljö och klimat

Vi ska arbeta aktivt med att minska vår verksamhets påverkan på miljö och klimat, genom att göra förbättringar inom transporter, emballage, energianvändning, återvinning och återbruk. Vi vill även ge våra kunder förutsättningar att göra rätt val ur miljö- och klimatperspektiv.

Medarbetare 

Vi ska vara en säker, utvecklande och reko arbetsplats som tar tillvara människors olikheter och förutsättningar.

Övergripande mål

Hållbarhets­områden och övergripande mål

 

Våra sju hållbarhets­områdenÖvergripande mål 

Läsfrämjande satsningar för alla

Bidra till ett ökat läsande för vuxna och barn i Sverige

Dataintegritet och datasäkerhet

Inga incidenter relaterade till datasäkerhet eller dataintegritet
Hållbar leverantörskedja Ökat fokus på att säkerställa hållbara leverantörskedjor
Säkra produkter och tjänster till bra kvalitet Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet utan hälso- och säkerhetsbrister, minst i enlighet med EU:s lagstiftning
Kretslopp, återbruk och miljöpåverkan i den operativa verksamheten Minimerad miljöpåverkan i den operativa verksamheten genom ökad återvinning och återbruk samt minskad resursanvändning
Energiförbrukning och klimatpåverkan Minska våra totala CO2e-utsläpp med 25 %
Inkludering och mångfaldÖkad mångfald och inkludering utan diskriminering och kränkande särbehandling

Måluppföljning

Våra övergripande målsättningar löper till 2025. Delmålen utarbetas av tvärfunktionella hållbarhets­team kopplade till de olika hållbarhets­områdena och löper på 1-3 års sikt. De tvärfunktionella teamen har, utöver delmålen, i uppgift att integrera hållbarhets­arbetet i hela verksamheten.

Hållbarhets­teamen rapporter till hållbarhets­ansvarig och hållbarhets­ledning. Måluppföljning sker löpande och redovisas i den årliga hållbarhets­redovisningen.

Hållbarhets­rapport 2021

Vi följer årligen upp vårt hållbarhets­arbet i vår hållbarhets­redovisning. Ta del av våra senaste hållbarhets­redovisningar nedan: 

Års- och hållbarhets­redovisning 2021

Hållbarhets­redovisning 2020