Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Årsstämma 2022

Bokusgruppen AB:s årsstämma 2022 kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2022, kl. 08:30 i Akademi­bokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare kan delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 6 maj 2022, och
  • ha anmält sig senast fredagen den 6 maj 2022. En poströst räknas som anmälan.

Anmälan om deltagande kan göras här. Anmälan kan också göras via e-post till proxy@computershare.se eller genom brev till Computershare AB, ”Bokusgruppen ABs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. 

Styrelsen har även beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Poströster ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022 i enlighet med anvisningarna under rubriken “Poströstning” i kallelsen. För poströstning ska aktieägare antingen använda formuläret för poströstning eller följa instruktionerna rörande elektronisk poströstning, som återfinns nedan under rubriken ”Stämmohandlingar”.

Stämmohandlingar

  1. Kallelse till årsstämma 2022
  2. Styrelsens fullständiga beslutsförslag
  3. Valberedningens förslag
  4. Fullmaktsformulär
  5. Instruktion för poströstning/instruction for postal voting
  6. Svenskt poströstningsformulär
  7. Möjlighet (för privatpersoner med svensk skatterättslig hemvist) att skattefritt skänka utdelning till välgörenhet
  8. Protokoll från årsstämman 2022

Årsstämmoprotokoll från Årsstämma 2022

D-3362398-v3
Protokoll fört vid årsstämma i
Bokusgruppen AB (publ),
559025-8637, den 12 maj 2022,
kl. 08.30–09.30 i
Akademi­bokhandelns butik på
Mäster Samuelsgatan 28 i
Stockholm.
§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mårten Andersson.
Beslöts att välja Mårten Andersson till ordförande vid stämman.
Informerades om att advokat Gabriel Zsiga från Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå uppdragits att föra protokollet vid stämman.
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1,
att gälla som röstlängd vid stämman.
Antecknades att 13 147 636 aktier och röster, vilket motsvarar ca 81,4 procent av
det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädda vid stämman.
§ 3 Val av två justeringsmän
Beslöts att utse Jannis Kitsakis, ombud för Fjärde AP-fonden, att jämte
ordföranden justera protokollet.
§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Sekreteraren informerade om att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på
bolagets webbplats sedan den 30 mars 2022 och att den var införd i Post- och
Inrikes Tidningar den 4 april 2022 samt att information om att kallelse skett
annonserades i Svenska Dagbladet den 4 april 2022.
Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.
§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
avseende årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021 hållits
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2022, att
handlingarna hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna
fanns med i det på stämman utdelade materialet.
I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Maria Edsman för bolagets
verksamhet under räkenskapsåret 2021. Därutöver redogjorde Rickard Andersson
från Bokusgruppens revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag AB för arbetet med
revisionen och revisionsberättelsen.
Aktieägare ställde frågor kring redovisning av bland annat
aktiekapitalsförändringar och koncernbidrag, vilka besvarades av revisorn och
bolagets CFO Jane Jangenfeldt. I anslutning härtill beskrev även
stämmoordföranden och stämmosekreteraren bolagets tidigare ägarförhållanden
och börsnoteringen av bolaget i juni 2021.
§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen
Beslöts om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst samt om avstämningsdagar för vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.
§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2021.
Antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog
i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.
§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningens ordförande, Carin Wahlén, lämnade en redogörelse för
valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse
för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på
bolagets webbplats inför årsstämman samt fanns med i det på stämman utdelade
materialet.
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma.
§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode på årsbasis, för tiden
fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav
200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till
var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman.
Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för
revisionsutskottsarbete ska utgå om 100 000 kronor till den styrelseledamot som är
ordförande och 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt
ingår i det revisionsutskott som kan komma att inrättas av styrelsen.
Beslöts även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
§ 10 Val till styrelsen samt revisor
Antecknades att Jeanette Söderberg hade föreslagits som ny styrelseledamot och att
Jeanette Söderberg presenterade sig för stämman.
Avseende styrelseledamöters uppdrag hänvisades till information på bolagets
hemsida samt årsredovisningen 2021, vilken hölls tillgänglig på stämman.
Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Mårten Andersson, Mattias
Björk, Anna Wallenberg och Cecilia Marlow, till styrelseledamöter för tiden fram
till slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag,
om nyval av Jeanette Söderberg som styrelseledamot för tiden fram till slutet av
nästa årsstämma. Omvaldes Mårten Andersson, i enlighet med valberedningens
förslag, till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Omvaldes Ernst & Young som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma.
§ 11 Beslut om valberedning
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för att utse
valberedningen som antogs på årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.
§ 12 Godkännande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att antar uppdaterade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som ska tillämpas på ersättningar som
bolaget avtalar om efter årsstämman 2022 (dock som längst till och med
årsstämman 2026), bilaga 3.
§ 13 Stämmans avslutande
Förklarades stämman avslutad.
* * *
Vid protokollet Justerat
Gabriel Zsiga Mårten Andersson
Jannis Kitsakis
D-3362398-v3
Bilaga 1 - Röstlängd - Bokusgruppen AB (publ) den 12 maj 2022
Tillhandahålls separat
Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande
aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till
stamaktieägarna om 3,00 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 48 453 678
kronor, att utbetalas i två delar om 1,50 kronor per aktie vid vardera tillfälle.
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla den första
utdelningsdelen föreslås bli den 16 maj 2022. Om årsstämman beslutar enligt
styrelsens förslag beräknas utbetalning av den första utdelningsdelen från
Euroclear Sweden ske den 19 maj 2022, och sista dag för handel i aktien med rätt
till den första utdelningsdelen kommer att vara den 12 maj 2022 och första dag för
handel i aktien utan rätt till den första utdelningsdelen kommer vara den 13 maj
2022.
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla den andra
utdelningsdelen föreslås bli den 15 november 2022. Om årsstämman beslutar enligt
styrelsens förslag beräknas utbetalning av den andra utdelningsdelen från Euroclear
Sweden ske den 18 november 2022, och sista dag för handel i aktien med rätt till
den andra utdelningsdelen kommer att vara den 11 november 2022 och första dag
för handel i aktien utan rätt till den andra utdelningsdelen kommer vara den 14
november 2022.
* * *
Stockholm i mars 2022
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen
Bilaga 2 (forts.) - Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen
Bokusgruppens utdelningspolicy innebär att när rörelsens kassaflöde långsiktigt
överstiger behovet av investeringar i lönsam expansion och stipulerade mål för
Bolagets kapitalstruktur är uppfyllda kan överskottet distribueras till aktieägarna.
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen uppgår till 3,00 (1,45) SEK per aktie
eller totalt 48,5 (11,7) MSEK, vilket motsvarar 96 procent av koncernens resultat
efter skatt för 2021. Moderbolagets fria egna kapital uppgår till 442,5 MSEK och
koncernens totala egna kapital uppgår till 681,6 MSEK. Efter den föreslagna
utdelningen till aktieägarna kommer fritt eget kapital i moderbolaget att uppgå till
394,0 MSEK och koncernens egna kapital till 633,1 MSEK. Kvarvarande fritt eget
kapital i moderbolaget balanseras i ny räkning.
Styrelsen har i utdelningsförslaget beaktat risker som kan antas förekomma i
branschen och de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Bokusgruppen har genererat betydande kassaflöden och den
finansiella ställningen är stark. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild
av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och
resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger er en rättvisande
översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför
* * *
Stockholm i mars 2022
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen
D-3362398-v3
Bilaga 3 - Uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Inledning
Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs
i redan avtalade ersättningar, efter den tidpunkt då riktlinjerna antagits av
bolagsstämman.
Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang den verkställande
direktören för Bokusgruppen AB (”Bokusgruppen”) samt de övriga personer som
ingår i Bokusgruppens koncernledning.
Riktlinjerna omfattar inte sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16
kap. aktiebolagslagen eller ersättningar som bolagsstämman beslutar om eller
godkänner.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet
Information om Bokusgruppens strategiska prioriteringar lämnas bland annat i
bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida.
En framgångsrik implementering av Bokusgruppens affärsstrategi och
tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen förutsätter att Bokusgruppen kan
rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet,
kompetens och kvalificerade ledaregenskaper. Det är därför viktigt att
Bokusgruppen kan erbjuda sina ledande befattningshavare en konkurrenskraftig
totalersättning.
Utifrån detta ska bolaget sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare
villkor som är marknadsmässiga och motiverande samt välbalanserade och rimliga
utifrån befattningshavarnas kompetens, ansvar och prestation.
Riktlinjerna för ersättning syftar till att ge ett tydligt ramverk för ersättningar till
Bokusgruppens ledande befattningshavare så att villkor kan utformas till gagn för
Bokusgruppens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet,
varaktiga tillväxt och lönsamhet.
Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i följande ersättningsformer:
– Fast kontantersättning
– Rörlig kontantersättning
– Pensionsförmåner
– Andra förmåner
Riktlinjer för fasta ersättningar
Varje ledande befattningshavare ska erhålla en fast kontantersättning, dvs. en fast
månatlig grundlön. Detta utgör en förutsebar ersättning som bidrar till att attrahera
och behålla kvalificerade medarbetare. Ledande befattningshavares fasta
ersättningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes erfarenheter,
ansvarsområde och prestation.
Riktlinjer för rörlig ersättning
Ledande befattningshavare kan erhålla rörlig ersättning i tillägg till den fasta
ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda mål och
mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Målen och
kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bokusgruppens affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet, genom att ha en tydlig koppling till
Bokusgruppens affärsmål och/eller strategier.
För rörlig ersättning ska gränser för det maximala utfallet fastställas för varje berörd
enskild ledande befattningshavare. Rörlig ersättning ska skjutas upp och villkoras av
att den mål- eller kriterieuppfyllelse, på vilken ersättningen grundas, visat sig
långsiktigt hållbar och av att Bokusgruppens ställning inte väsentligt försämrats.
Bolagsstämma kan också besluta om att rörlig ersättning ska utgå i form av
aktierelaterad ersättning i såväl bolaget som dess dotterbolag. Aktierelaterad
ersättning ska, utöver att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet, vara utformad med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan
ledande befattningshavare och bolagets aktieägare.
Huruvida överenskomna mål- eller kriterier för rörlig ersättning uppnåtts ska avgöras
när den relevanta mätperioden har avslutats. Styrelsen ansvarar för eventuell
utvärdering av rörlig ersättning till verkställande direktör. Den verkställande
direktören ansvarar för eventuell utvärdering av rörlig ersättning till berörd ledande
befattningshavare. För finansiella mål, ska utvärderingen baseras på Bokusgruppens
senast publicerade finansiella information.
För respektive berörd ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgöra
maximalt motsvarande 25 procent av den fasta ersättningen och, om full rörlig
ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner utgår, maximalt motsvarande 14
procent av den totala ersättningen.
Riktlinjer för pensionsförmåner
Pensionsförmåner ska generellt utgå i enlighet med regler, kollektivavtal (vilket kan
innebära en rätt till förtidspension) och, om det skulle bli aktuellt, praxis i det land
där respektive ledande befattningshavare är stadigvarande bosatt. Detta utgör en
förutsebar ersättning som bidrar till att attrahera och behålla kvalificerade
medarbetare. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda, med undantag för om
individen i fråga omfattas av förmånsbestämd pension i enlighet med tvingande
kollektivavtalsbestämmelser. Pensionsförmånerna ska inte ändras sedan de intjänats.
Rörlig ersättning ska endast utgöra grund för pensionsförmåner om det följer av
tvingande kollektivavtalsregler.
För respektive berörd ledande befattningshavare kan premiebestämda
pensionsförmåner utgöra maximalt motsvarande 33 procent av den fasta ersättningen
och, om full rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner utgår, maximalt
motsvarande 19 procent av den totala ersättningen.
Riktlinjer för andra förmåner
Ledande befattningshavare kan ha rätt både till allmänna förmåner som erbjuds
samtliga medarbetare och extra förmåner. Förmånerna bidrar till att attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare. Exempel på sådana andra förmåner som ledande
befattningshavare kan omfattas av är bilförmån, sjukvårdsförsäkring, hushållsnära
tjänster samt ekonomiskt skydd till familj/efterlevande.
För respektive berörd ledande befattningshavare kan andra förmåner utgöra
maximalt motsvarande 15 procent av den fasta ersättningen och, om full rörlig
ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner utgår, maximalt motsvarande 9
procent av den totala ersättningen.
Riktlinjer för uppsägning och avgångsvederlag
Anställningsavtal ingångna mellan Bokusgruppen och ledande befattningshavare
ska som huvudregel gälla tillsvidare. Anställningsavtal kan sägas upp utan saklig
grund av respektive part. Lön under uppsägningstid och ersättning för eventuellt
avgångsvederlag ska generellt överensstämma med regler, kollektivavtal och praxis.
Dessutom ska följande gälla: Om Bokusgruppen säger upp anställningen får
uppsägningstiden inte överstiga 12 månader. Därutöver kan avgångsvederlag baserat
på fasta månadslöner utgå under maximalt 12 månader. Sammanlagd ersättning
under uppsägningstid och tid då avgångsvederlag utgår ska inte överstiga ett totalt
belopp motsvarande den avtalade fasta månadslönen vid tidpunkten för uppsägning
och avtalsenliga förmåner under 12 månader plus den nämnda fasta månadslönen för
12 månader. Vid den ledande befattningshavarens egen uppsägning får
uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag ska inte utgå. För
det fall Bokusgruppen väljer att göra gällande ett i vissa fall avtalat
konkurrensförbud så får fast ersättning utgå under relevant period.
Beaktande av ersättnings- och anställningsvillkor för övriga medarbetare
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och
anställningsvillkor för Bokusgruppens övriga medarbetare beaktats genom att
information om bolagets totala lönekostnader och övriga kostnader relaterade till
anställda ingått i styrelsens informationsunderlag för dessa riktlinjer. Information
härom kommer ingå i styrelsens årliga ersättningsrapport, om styrelsen avger sådan.
Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Bokusgruppens styrelse, eller ersättningsutskott om sådant inrättas av
Bokusgruppens styrelse för att fullgöra dessa uppgifter, ska följa och utvärdera
tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, pågående
och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande
befattningshavare samt inom Bokusgruppen gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer.
Styrelsen ska, i den utsträckning sådan skyldighet följer av lag eller tillämpligt
börsregelverk, för varje räkenskapsår upprätta en ersättningsrapport och senast tre
veckor före årsstämman hålla ersättningsrapport (om sådan framställs) tillgänglig för
aktieägarna på Bokusgruppens webbplats.
Om ett ersättningsutskott inrättas av Bokusgruppens styrelse, så ska
ersättningsutskottet bereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Styrelsen ska när det uppkommer behov av väsentliga
förändringar av riktlinjerna, dock minst var fjärde år, upprätta förslag till riktlinjer
för beslut av bolagsstämman, och om styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott ska
ersättningsutskottets rekommendation i detta avseende ligga till grund för styrelsens
förslag. Bolagsstämman ska besluta om förslaget.
Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande
befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter
den bolagsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte
någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden. Riktlinjerna ska
gälla till dess nya riktlinjer antas av bolagsstämman och hållas tillgängliga för
allmänheten på Bokusgruppens webbplats.
Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte
verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs
av frågorna.
Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose
Bokusgruppens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att
säkerställa Bokusgruppens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ska det ingå i ett
eventuellt ersättningsutskotts uppgifter att bereda styrelsens beslut i
ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avvikelser ska
av styrelsen redovisas och motiveras årligen i ersättningsrapporten.
Översyn av och förändringar av riktlinjerna samt förklaring av hur aktieägarnas
synpunkter har beaktats
Dessa riktlinjer beslutas av årsstämman 2022 och utöver aktieägares sedvanliga
förslagsrätt inför årsstämma så har aktieägare inte haft möjlighet att lämna
synpunkter på dessa riktlinjer.
* * *
Stockholm i mars 2022
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen