Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari–mars 2024

24 apr, 2024, 07:45

 Regulatory information

Ännu ett mycket starkt kvartal med ett historiskt högt resultat

Kvartalet januari–mars 2024

· Nettoomsättningen ökade med 3,9 % och uppgick till 464,4 (446,9) MSEK
· Bruttomarginalen ökade till 40,0 (38,4) %
· EBITA ökade till 10,7 (4,1) MSEK
· Periodens resultat förbättrades med 5,3 MSEK till -3,5 (-8,8) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning förbättrades till-0,22 (-0,55) SEK

Viktiga händelser under kvartalet

· Ny segmentsindelning och uppdaterade finansiella mål.
· Ny butik öppnade i Tyresö Centrum.
· Franchisebutik i Umeå förvärvades. Tillträde sker den 1/5.
· Avtal gällande logistiktjänster för e-handeln tecknades med Postnord TPL. Övergång sker i månadsskiftet april/maj.
· Avtal har skrivits med systemleverantörer för ny e-handelsplattform. Implementeringsarbetet har påbörjats.

VD har ordet

Det nya året inleddes med fortsatt framgång. Omsättningen ökade med 3,9 procent mot första kvartalet föregående år, med Akademi­bokhandeln som främsta draglok, och resultatet mer än fördubblades. Under kvartalet togs dessutom flera viktiga steg framåt i linje med den strategiska inriktningen. Samtidigt uppdaterade vi våra finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet och god avkastning.

Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte under det första kvartalet med en total nettoomsättningsökning på 3,9 procent. Ökningen drevs, liksom under föregående år, primärt av Akademi­bokhandeln som hade en nettoomsättningsökning på 6,0 procent. Även Bokus ökade försäljningen under kvartalet, med en nettoomsättningsökning på 0,5 procent. Det är väldigt roligt att Bokus fortsätter den positiva utvecklingen från föregående kvartal. Den för kvartalet viktiga bokrean var framgångsrik och sålde mer än föregående år, både på Akademi­bokhandeln och Bokus.

Bruttomarginalerna fortsatte utvecklas positivt och stärktes med 1,6 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Bruttomarginalerna påverkades positivt av fortsatt prisoptimering samt positiv kanal-, kund- och sortimentsmix.

Den ökade bruttovinsten i kombination med kostnader under kontroll ledde till att EBITA ökade för tredje kvartalet i rad. Ökningen uppgick till 6,7 MSEK, motsvarande 164 procent.

Förändrad segmentindelning

För räkenskapsåret 2024 har vi beslutat att förändra vår segmentsindelning. Vi går från tre affärssegment till två. Akademi­bokhandeln Online och Akademi­bokhandeln Butik slås ihop till ett segment som benämns Akademi­bokhandeln. Bokus Online kvarstår som tidigare men ändrar namn till Bokus. Ändringen genomförs för att våra segment bättre ska spegla hur vi affärsmässigt styr verksamheten. Akademi­bokhandeln har ett omnikanalerbjudande med både butiker och e-handel, och dessa integreras alltmer både internt och gentemot kund. Därmed är det naturligt att det är ett enda segment.

Uppdaterade finansiella mål i linje med våra ambitioner

Även våra finansiella mål har uppdaterats. Vi ska leverera en fortsatt god tillväxt med fokus på lönsamhet och god avkastning – våra nya finansiella mål ligger i linje med dessa ambitioner.

Sedan våra ursprungliga finansiella mål togs fram i samband med noteringen 2021 har det blivit tydligt att en våra styrkor är att vi finns i olika kanaler och kan fånga upp kunden där den vid varje tillfälle vill handla. Vi går därför från tillväxtmål per kanal till ett övergripande tillväxtmål på 4 procent. På sikt ser vi fortfarande större tillväxtpotential online, men vi prioriterar också butiksnätet som fortsätter gå starkt.

Vi uppnådde vårt mål för EBITA-marginal på 6 procent under 2023 och spänner nu bågen ytterligare genom att uttala ett långsiktigt mål om 8 procents EBITA-marginal.

För att lyfta fram och även fortsatt sätta fokus vår goda avkastning på sysselsatt kapital adderar vi ett nytt nyckeltal i form av ROCE, med ett mål på 35 procent.

Vi har samtidigt även uppdaterat vårt kundnyckeltal NPS för Akademi­bokhandeln respektive Bokus till mer ambitiösa mål.

Mer detaljer om våra nya finansiella mål finns på sida 10.

Fokus på en konkurrenskraftig e-handel

Under årets inledning har vi tagit många viktiga strategiska steg framåt. Vi har länge kommunicerat att vi är mitt i en transformation av våra affärskritiska system och att det avslutande stora steget är e-handelssystemen. Efter en noggrann analys- och förberedelsefas har vi nu valt väg framåt, signerat avtal med systemleverantörer och startat implementeringen.

Leveranser är ett annat kritiskt område för att säkerställa en konkurrenskraftig e-handel. För att möjliggöra fortsatt utveckling av vårt erbjudande till kund har vi valt att byta leverantör av e-handelslogistik till Postnord TPL, som är marknadsledande inom området i Sverige. Implementeringen sker i början av maj.

Ett starkare butiksnät

Vi har även tagit kliv framåt för att ytterligare stärka butiksnätet. I februari öppnade vi en ny butik i Tyresö centrum och i mars förvärvade vi en franchisebutik i Umeå. Övertagandet av den senare sker i början av maj.

Stärkta av den positiva utvecklingen för Akademi­bokhandeln, både försäljningsmässigt, i antal aktiva kunder och i varumärkesstyrka, ser vi aktivt över möjligheter att göra ytterligare satsningar framåt.

Ett klimatbokslut som visar att vi är på rätt väg

I slutet av mars släppte vi vår års- och hållbarhets­redovisning för 2023. Förutom intressant innehåll om Bokusgruppen som bolag kan ni där också ta del av vårt årliga klimatbokslut.

Vi är mycket stolta över att vi tagit tydliga steg framåt – sedan 2020 har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser med hela 15 procent. Det visar att vi är på rätt väg och att våra åtgärder ger effekt. Nu ökar vi takten ytterligare för att nå vårt mål om en sänkning av växthusgaser med 25 procent till 2026.

Framtidsutsikter

Med ännu ett riktigt starkt kvartal i ryggen går vi mot ljusare tider. Våren och sommaren är i antågande och våra kunders ekonomi ser ut att möta räntelättnader framöver. Förhoppningsvis skapar det senare under året mer efterfrågan på de produkter vi säljer.

Vi har fullt fokus på implementeringen av både nytt e-handelssystem och ny e-handelslogistik, vilka kommer att ge förutsättningar för framtida tillväxt i våra onlinekanaler. Samtidigt stärker vi vår position i butikskanalen ytterligare.

Vi ser fram emot att fortsätta inspirera våra kunder till läsglädje och kreativitet.

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari–mars 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning: Delårsrapport första kvartalet 2024 presenteras av Maria Edsman, VD, och Ola Maalsnes, CFO, via en webbsändning.

Tid: 24 april kl. 10:00

För att delta i webbsändningen anslut via: https://ir.financialhearings.com/bokusgruppen-q1-report-2024

The English version of the Q1 report will be published at bokusgruppen.com on 2 May.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, presskontakt, 070-775 27 83.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 07:45 CEST.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument