Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - mars 2023

27 apr, 2023, 07:45

 Regulatory information

Ökad omsättning och kraftigt förbättrat resultat

Kvartalet januari – mars 2023

· Nettoomsättningen ökade med 1,4 % och uppgick till 446,9 (440,8) MSEK
· Bruttomarginalen ökade till 38,4 (36,4) %
· EBITA ökade till 4,1 (-0,4) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster förbättrades med 6,3 MSEK till 4,1 (-2,2) MSEK
· Periodens resultat förbättrades med 1,8 MSEK till -8,8 (-10,6) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning förbättrades till -0,55 (-0,65) SEK

Viktiga händelser under första kvartalet

· Omorganisation genomförd – reduktion av tio tjänster
· Uppdaterad butik på Frölunda Torg
· Framgångsrik bokrea

VD har ordet

Bokusgruppen inledde året med ökad omsättning och en framgångsrik bokrea. Parallellt med detta fortsatte arbetet med att anpassa priserna ut mot kund för att kompensera för kostnadsökningar. Detta resulterade i stärkta bruttomarginaler och ökad bruttovinst. I tillägg har fokus legat på kostnadsåtstramning. Dessa insatser har lett till ett historiskt starkt resultat för ett första kvartal.

Bokrean var motorn i omsättningsökningen för det första kvartalet. Den visade på betydligt bättre försäljningssiffror än föregående år. Den fortsätter att vara ett högst relevant inslag både för våra kunder och för oss som företag. En etablerad bokfest som inte ser någon avmattning.

De största tillväxttalen såg vi inom Akademi­bokhandeln Butik där omsättningen ökade med 8 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Förutom en framgångsrik bokrea såg vi även bra ökningar för vårt kreativa sortiment Skriva, Spela, Skapa.

Också Akademi­bokhandeln Online fortsatte starkt under kvartalet med en tillväxt på 8 procent jämfört med föregående år. Dessa båda kanalers positiva utveckling visar på styrkan i varumärket Akademi­bokhandeln som föredras av många befintliga och nya kunder. Glädjande nog fortsätter de att hitta till oss efter pandemin, vilket leder till att vi tar marknadsandelar.

Samtidigt som kunderna fortsatte att strömma till våra butiker såg vi en nedgång för Bokus Online. Nedgången följer e-handelsmarknaden i stort som fortsatt har en negativ trend. Omsättningen minskade med 8 procent i kvartalet trots en framgångsrik bokrea. Vi kan även konstatera att det priskänsliga studentsegmentet tappat under kvartalet.

Jämförelsesiffrorna för motsvarande kvartal föregående år påverkas fortfarande av de stora kanalsvängningarna under pandemin. Från och med nästa kvartal kommer pandemieffekter i jämförelser att vara borta.

Under kvartalet fortsatte vårt intensiva arbete med att parera kostnadsökningar genom selektiva prishöjningar. Detta ledde till högre bruttomarginaler samt ökad bruttovinst i kvartalet för koncernen som helhet. Detta var ett historiskt starkt resultat för ett första kvartal.

En snabbfotad organisation

Bokusgruppen är ett snabbfotat företag med en organisation som har förmåga att snabbt ställa om i tuffare tider. Tack vare detta lyckades vi nästan fullt ut parera inflationsdrivna kostnader som bland annat hyres- och elkostnader.

Under kvartalet genomfördes också den tidigare aviserade omorganisationen. Det ledde till en reduktion av tio tjänster på våra kontor. En nedtrimmad organisation tvingar oss att bli än mer effektiva framöver. Effekten av neddragningen kommer att synas i resultatet från och med andra kvartalet i år.

Fortsatta investeringar i vår IT-transformation och e-handelslogistik

Den pågående IT-transformationen som innebär en uppgradering av i stort sett samtliga system och plattformar fortsatte under kvartalet. I fokus just nu är vårt nya e-handelssystem. Det kommer ge våra kunder en bättre köpupplevelse och effektivisera vårt eget arbete. Transformationen är fundamental för vår fortsatta konkurrenskraft. Investeringsnivån i kvartalet låg aningen högre än föregående år men för helåret beräknas en något minskad investeringsnivå.

Också arbetet med automationslösningarna inom ramen för vår nya logistik har fortsatt under årets första månader. Vi förväntar oss att detta kommer att stå klart runt halvårsskiftet. Automationslösningarna kommer att effektivisera vår interna hantering och på sikt förbättra ledtider ut mot kund. De kommer också ha en positiv effekt på vårt hållbarhets­mål genom resurssnålare förpackningslösningar.

Uppdaterad butik på Frölunda Torg

Som ett led i att kontinuerligt se över vårt butiksnätverk har vi under första kvartalet byggt om och slagit upp portarna till en modernare butik på Frölunda Torg. Butiken är en av våra större butiker i Göteborgsområdet. Våra kunder kan nu erbjudas en optimal köpupplevelse genom mixen av kunnig personal i butik och de digitala möjligheter som gör kundresan både enkel och anpassad till varje kunds önskemål.

Hållbarhets­arbetet fortsätter

Vårt hållbarhets­arbete är integrerat i vår verksamhet och varje dag tar vi små men viktiga steg för att uppnå våra hållbarhets­mål och driva förändring som ger så små miljömässiga avtryck – men så stora positiva avtryck – som möjligt.

I kvartalet öppnade vi ansökningen för Bokusstipendiet och vi ser fram emot att ta del av det stora antal ansökningar som förhoppningsvis kommer in också i år. Läsfrämjande är vår unika möjlighet att göra skillnad i ett läsande och demokratiskt samhälle.

Framtidsutsikter

Det inledande kvartalet visade starka positiva tendenser både vad gäller omsättning, kostnadsbesparingar och resultat. Vi ser det som goda indikationer på att böcker och kreativt material är köp som prioriteras även i tider då utgifterna behöver ses över. Med det sagt är osäkerheten om kundernas köpkraft fortfarande stor. Fler räntehöjningar är att vänta och fasta lån som omvandlas till rörliga på betydligt högre nivåer kommer att sätta ytterligare press på våra kunders ekonomi. Samtidigt är högre kostnadsnivåer för oss som företag ett faktum, med indexhöjda hyror samt en avtalsrörelse som beräknas ge oss en ökad lönekostnad på 4 procent 2023. Tyvärr ser vi heller ingen avmattning på kriget i Ukraina som fortsätter med all den förödelse och osäkerhet som följer i dess spår. Vårt förhållningssätt till den rådande omvärldssituationen är därför fortsatt försiktighet på kostnadssidan samtidigt som vi fortsätter satsa framåt på prioriterad affärsutveckling. Vi har lyckats anpassa kostnadskostymen och fortsätter dedikerat att sprida läsglädje till alla, varje dag!

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-mars 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning: Delårsrapporten för första kvartalet 2023 presenteras av Maria Edsman, VD, och Ola Maalsnes, CFO, via en webbsändning.

Tid: 27 april kl. 10:00

För att delta i webbsändningen anslut via: https://ir.financialhearings.com/bokusgruppen-q1-2023

The English version of the Q1 report will be published on bokusgruppen.com the 4th of May.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller presskontakt 070-02 02 228.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 07:45 CEST.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument