Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - juni 2022

15 jul, 2022, 07:45

 Regulatory information

Omsättningstillväxt och förbättrad bruttomarginal

Kvartalet april-juni 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 2,1 % och uppgick till 341,5 (334,4) MSEK
  • Bruttomarginalen uppgick till 41,3 (37,7) %
  • EBITA ökade till 4,9 (-16,7) MSEK
  • EBITA exkl. jämförelsestörande poster försämrades med 4,4 MSEK till -21,6 (-17,2) MSEK
  • EBITA R12 uppgick till 147,7 (87,2) MSEK
  • Periodens resultat förbättrades med 18,4 MSEK till -7,4 (-25,8) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-1,69) SEK

Viktiga händelser under andra kvartalet

  • Den strategiskt viktiga flytten för e-handelslogistik till nya partnern Almroths genomfördes framgångsrikt.
  • Pensionsåterbetalningar från Folksam och Pensionsvalet om sammanlagt 26,3 MSEK erhölls.
  • Ola Maalsnes utsågs till ny CFO på Bokusgruppen AB (publ). Ola tillträder i oktober och efterträder Jane Jangenfeldt som valt att lämna sin roll som CFO. Ola kommer närmast från en CFO-roll på Ework Group AB.

Vd har ordet

Under andra kvartalet ökade omsättningen med 2,1 procent drivet av en stark butiksförsäljning. Återgången till butik från online fortsatte och de konsumtionsbeteenden som sågs innan pandemin är i stort sett tillbaka. Brutto­marginalerna förbättrades i samtliga segment och gynnades även av återhämtningen i butik. Rensat för jämförelsestörande poster var dock EBITA svagare än föregående år. Under kvartalet genomfördes den planerade flytten till ny logistikpartner för onlinehandeln och därmed har en viktig pusselbit för Bokusgruppens framtida kunderbjudande fallit på plats.

Vi kan glädjande konstatera att det andra kvartalet visade en försäljningstillväxt om 2,1 procent jämfört med föregående år. Detta är drivet av segmentet Akademi­bokhandeln Butik där omsättningen nu närmar sig de nivåer vi såg före pandemin, trots att antalet butiker är färre. Omsättningen i butik har ökat med 16,0 procent i kvartalet och med 12,2 procent ackumulerat i år.

Bruttomarginalen stärktes i alla segment men mest inom onlinekanalerna. En större andel försäljning i butik har också bidragit. Detta är ett styrkebesked i en tid då många inköpspriser höjs, vilket gör att vi behöver parera med selektivt ökade konsumentpriser.

Varumärkessatsningen för Bokus och Bokus Play samt övriga satsningar för att stärka vårt e-handelserbjudande har fortsatt under kvartalet. Därtill har våra kostnader för bemanning i butik ökat för att möta de tilltagande kundströmmarna. Rensat för jämförelsestörande poster framför allt i form av pensionsåterbetalningar om ca 26,3 MSEK uppgick EBITA till -21,6 MSEK, en nedgång med 4,3 MSEK jämfört med föregående år. Resultatet för det andra och årets minsta kvartal är vanligtvis negativt och beror på våra normala säsongsvariationer, där lönsamheten är lägre under de första kvartalen för att öka mot slutet av året.

Det justerade operativa kassaflödet förbättrades från föregående år med 33,2 MSEK, till största del förklarat av pensionsåterbetalningen. Det justerade operativa kassaflödet uppgick till -42,8 MSEK. Det negativa kassaflödet är i linje med våra säsongsvariationer.

Ny logistikpartner – en viktig milstolpe

Kvartalets viktigaste händelse var den planerade flytten till Almroths, vår nya logistikpartner för onlinehandeln. Själva lagerflytten skedde under slutet av kvartalet och var över lag lyckosam. På sikt medför flytten en ännu bättre servicenivå och möjlighet för oss att möta kundernas nya behov och ökade förväntningar.

Uppsving för butik och allmän avmattning online

Det är mycket glädjande att kunderna nu hittar tillbaka till våra butiker och att dessa fortsatt är relevanta mötesplatser. Under kvartalet har det varit fokus på presenter till vårens alla fester och högtider som i år kunnat ske helt utan restriktioner. Författarträffarna är återigen i gång med ca 150 genomförda evenemang under kvartalet.

Den svenska e-handeln har under våren haft en tydlig tillbakagång efter pandemin. Bokusgruppen är inget undantag, men vi kan konstatera att den svagare utvecklingen i våra onlinekanaler tycks ha bromsat in något jämfört med föregående kvartal. Onlineförsäljningen ligger dock på en betydligt högre nivå än före pandemin, ca 17 procent över andra kvartalet 2019.

Framgångsrika satsningar i butik

Butikerna har arbetat med att knyta ihop erbjudandet i butik med Bokus Play på ett unikt och framgångsrikt sätt i en lyckad sommarkampanj. Om våra kunder tidigare var mer lojala avseende kanalval för inköp och konsumtion av böcker ser vi idag att allt fler rör sig mellan köp i butik och online och konsumtion av digitala böcker i abonnemang. Som ett led i utvecklingen av vårt butikserbjudande har vi nu rullat ut självutcheckning i sju butiker. Detta ger kunderna möjlighet att välja om de vill ha personlig service eller snabbt lösa betalning på egen hand.

Hållbarhets­arbete - en investering i framtiden

Vi har fortsatt vårt hållbarhets­arbete på bred front, bland annat inom läsfrämjande. Akademi­bokhandelns butiker har deltagit i det läsfrämjande branschinitiativet Världsbokveckan där skolklasser bjudits in till butik. Vi har också genomfört bokbytardagar i ett urval av butiker, ett cirkulärt och hållbart initiativ som avses att utvecklas vidare redan till hösten. Tillsammans med vår nya logistikpartner Almroths har vi siktet inställt på att uppnå mer hållbara e-handelsleveranser.

Fortsatt satsning på marknadsföring och varumärke

Under kvartalet har vi fortsatt att stärka Bokus varumärke med satsningen För livets alla bokstunder där både Bokus och Bokus Play tar plats. Bokus har också inlett en läsfrämjande satsning mot unga i samarbete med TikTok. Hashtagen #Bokstället har på bara några veckor fått 5,9 miljoner visningar.

Utsikter framåt

Vi befinner oss i ett osäkert världsläge, inte minst med ett fruktansvärt krig som fortsätter att skapa förödelse i Ukraina och turbulens i Europa. Vi kan konstatera att högre energi- och råvarupriser påverkar oss, liksom att ett högre ränteläge och inflation slår mot våra kunders disponibla inkomst. Detta sammantaget kommer fortsätta att påverka vår verksamhet i viss grad. Mest påtagligt i form av högre energikostnader i butik, dyrare transporter samt högre inköpspriser. Stort fokus under kommande kvartal kommer att ligga på att parera de kostnadsökningar vi har på olika sätt. Vi ser idag inga tendenser på att efterfrågan på böcker kommer att påverkas nämnvärt av ökade priser eller minskad disponibel inkomst. Historiskt sett fortsätter läsande människor att köpa böcker också under tuffare ekonomiska tider.

De stora kanalsvängningarna som vi har sett de två senaste åren är ett resultat av de pandemivågor vi haft i samhället och vi är ödmjuka inför vad en eventuell tilltagande smittspridning under hösten 2022 kan innebära. Dessa tvära kast gör det dock tydligt att Bokusgruppen står väl rustat att hantera en osäker och föränderlig omvärld då vi kan erbjuda läsglädje för alla oavsett på vilket sätt våra kunder väljer att köpa och konsumera böcker.

Med dessa orosmoln taget i beaktning ser vi fram emot höstens försäljnings- och resultatstarka månader. Det gläder oss att vi nu kan ta emot våra kunder utan begränsningar även i butik och ge dem personlig service och guidning till trevliga läsupplevelser. Och med vår nya logistiklösning på plats ska vi ge en ännu bättre och smidigare kundupplevelse till de som väljer att handla online. Efter en välförtjänt semester för våra medarbetare stundar en bokhöst med spännande nyheter, många författarträffar i våra butiker och förstås tillbakagång till skolor och universitet där vårt produktsortiment Skriva, Spela, Skapa och kurslitteratur får stå i centrum.

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning: Delårsrapporten för andra kvartalet presenteras av Maria Edsman, VD, och Jane Jangenfeldt, CFO, via en webbsändning.

Tid:15 juli kl.10:00

För att delta i webbsändningen anslut via: https://tv.streamfabriken.com/bokusgruppen-q2-2022

The English version of the Q2 report will be published on bokusgruppen.com the 22nd of July.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Susanna Gyllenbåga, presskontakt 070-02 02 228.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 07:45 CEST.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument