Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helår 2022

16 feb, 2023, 07:45

 Regulatory information

Stärkt bruttomarginal, robust omsättning och ett resultat påverkat av satsningar

Kvartalet oktober - december 2022

· Nettoomsättningen minskade med 3,5 % och uppgick till 618,7 (641,4) MSEK
· Bruttomarginalen ökade till 43,6 (42,6) %
· EBITA minskade till 75,0 (108,8) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster försämrades med 17,1 MSEK till 81,7 (98,8) MSEK
· Periodens resultat försämrades med 28,4 MSEK till 47,2
(75,6) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning försämrades till 2,92 (4,68) SEK

Helåret 2022

· Nettoomsättningen minskade med 2,4 % och uppgick till 1 822,0 (1 866,1) MSEK

· Bruttomarginalen ökade till 40,5 (38,4) %
· EBITA minskade till 94,4 (124,1) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster försämrades med 35,7 MSEK till 72,8 (108,5) MSEK
· Periodens resultat försämrades med 20,7 MSEK till 29,8 (50,5) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning försämrades till 1,85 (3,31) SEK
· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (3,00) SEK per aktie

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

· Kostnadsbesparingsprogam initierat. Omstruktureringskostnader för detta har belastat resultatet med 8,2 MSEK.
· Bokusgruppens hållbarhets­aktiviteter för 2022 uppfylldes till 60 procent.
· Nya treårsavtal överenskomna för samtliga franchisetagare.
· Pop-up-butik öppen på Stockholms Central under julhandeln.

Vd har ordet

2022 var ett år med stora framtidssatsningar. Vårt intensiva arbete med optimerad prissättning ledde till stärkt bruttovinst för såväl fjärde kvartalet som för helåret. Våra projekt inom IT och marknadsföring har skapat ett fint utgångsläge för framtida konkurrenskraft och positionering. Samtidigt såg vi ett allt tuffare affärsklimat under andra halvåret. Vi agerar på detta genom att lansera ett kostnadsbesparingsprogram för att parera den minskade efterfrågan och de ökande kostnaderna.

Vi sätter punkt för ett år med många prövningar i omvärlden. På sätt och vis återgick vår vardag till det mer normala efter två års pandemi - våra kunder hittade tillbaka till butikerna och våra medarbetare återgick till en mer normal arbetssituation. På andra sätt har vi dessvärre påverkats av ett närliggande krig, eskalerande inflation med kraftigt stigande energi- och råvarupriser och de högsta räntenivåerna på många år.

Minskad köpkraft hos våra kunder samt intrimningsproblem med den nya konsumentlogistiken hade negativ påverkan på koncernens omsättning i det fjärde kvartalet. Olyckligt nog påverkades den viktiga julhandeln delvis av detta och den totala omsättningen minskade med 3,5 procent i fjärde kvartalet. Nedgången i onlinekanalerna under året var ett mönster som präglade detaljhandeln i stort. Svensk Handels e-handelsindikator visade en nedgång för svensk e-handel på 9 procent för helåret. Julhandeln var något svagare även i butik där omsättningen minskade med 2,3 procent i kvartalet. Glädjande nog var dock butiksförsäljningen stark för helåret och ökade med 3,9 procent. Med stort fokus på att optimera konsumentpriserna lyckades vi till viss del kompensera för försäljningstappet och öka bruttomarginalerna i samtliga segment, både i fjärde kvartalet och på helårsbasis. För året som helhet ökade bruttovinsten med 2,8 procent.

Ökade kostnader och investeringar

Året präglades bland annat av de framåtriktade IT- logistik- och marknadsföringssatsningar som tidigare aviserats. Vi implementerade nya system för butik och inköp och andra halvåret dominerades av bytet till en ny logistikpartner för vår samlade konsumentlogistik. Därtill har vi haft en stor satsning på Bokus varumärke, bland annat med kampanjen ”För livets alla bokstunder”. Dessa satsningar har drivit medvetna ökade kostnader och är centrala för bolagets konkurrenskraft på sikt. Våra initiativ kommer att fortsätta under 2023 för att säkra att vi skapar ett fundament för långsiktig tillväxt och en ännu starkare position. Vi kommer dock att anpassa nivåerna på investeringar och kostnader efter rådande omvärldsläge.

Den eskalerande inflationen har under året drivit upp kostnaderna för både inköp av varor samt övriga kostnader mer än vi kunnat förutse eller påverka. Därtill gjorde kundernas återgång till butik att personalkostnaderna för butiksbemanning ökade jämfört med föregående år. För att parera de ökande kostnaderna har vi kontinuerligt höjt konsumentpriserna under året. Den samlade kostnadsbilden har dock ökat för mycket. EBITA-marginalen justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 4,0 procent för helåret, en bit under vårt mål om 6 procent.

Kostnadsbesparingsprogram initieras

För att motverka den ökande kostnadsbilden initierar vi ett kostnadsbesparingsprogram. Det innebär reducerad bemanning på våra kontor och i butik, färre konsulter, minskade marknadsföringskostnader och en allmän kostnadsöversyn i hela koncernen. Fackliga förhandlingar är inledda och en omstruktureringskostnad på 8,2 MSEK har belastat resultatet i fjärde kvartalet.

Med kundens bästa för ögonen

Trots turbulenta tider har vi tagit stora kliv under året. Ett nytt butiksdatasystem ger möjligheter till självutcheckningskassor samt mobila verktyg som gör att våra säljare kan erbjuda kunden en enklare köpresa i butik. Också bytet av logistikpartner är med kundernas bästa för ögonen. Ett bättre och mer hållbart leveranserbjudande är centralt i modern e-handel. Trots att vi har haft vissa initiala problem kommer detta göra vårt erbjudande mer attraktivt framöver.

Jag vill också rikta ett stort tack till våra butiksmedarbetare som bidragit till en lyckad rekrytering av Bokus Play-abonnenter under året. Många av våra kunder kombinerar läsning av pappersböcker med lyssning av ljudböcker i abonnemang, och våra totalkunder ges olika former av mervärden.

Ett hållbart samhälle för kommande generationer

Hållbarhets­arbetet är integrerat i vår verksamhet och våra höga mål hjälper oss att driva förändring som märks. Inom samtliga områden har vi arbetat aktivt med delmål och aktiviteter. Särskilt stolt är jag över vårt idoga arbete inom Läsglädje och Sortiment. Exempelvis har vi delat ut Bokusstipendiet för läsfrämjande initiativ för första gången och arbetet med att gå igenom alla våra leverantörer ur ett hållbarhets­perspektiv har tagit stora steg framåt. Under året har vi uppnått 60 procent av våra delmål, vilket gör att vi måste fortsätta hålla takten uppe om vi ska möta vårt femårsmål där 90 procent av alla delmål ska vara uppfyllda 2026.

Framtidsutsikter

Inför 2023 ser vi ett fortsatt utmanande läge med minskad köpkraft hos våra kunder kombinerat med fortsatt ökade kostnader såsom indexhöjningar av butikshyror samt höga elpriser. Vi ser också framför oss ett år där vi återigen får visa på vår styrka i affärsmodell och strategi. Vi kommer att fortsätta justera våra konsumentpriser på ett sätt som gör att vi fortsätter vara relevanta för våra kunder och samtidigt, så långt som möjligt, får täckning för våra ökade kostnader. Parallellt drar vi ner vår kostnadsbas genom det kostnadsbesparingsprogram vi nyligen initierat. Samtidigt måste vi rusta oss för framtiden. Därför fortsätter vår IT-transformation med uppgradering av vårt e-handelssystem samtidigt som vi fortsätter att uppgradera de system vi implementerade under det gångna året. Med denna plan tar vi oss an 2023. I närtid ser jag särskilt fram emot bokrean, en årlig fest för alla oss bokälskare.

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-december 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning: Delårsrapporten för fjärde kvartalet och helår 2022 presenteras av Maria Edsman, VD, och Ola Maalsnes, CFO, via en webbsändning.

Tid: 16 februari kl. 10:00

The English version of the Q4 report will be published on bokusgruppen.com the 23rd of February.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Susanna Gyllenbåga, presskontakt 070-02 02 228.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 07:45 CEST.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument