Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

28 apr, 2022, 07:45

 Regulatory information

Fortsatt förbättrat resultat drivet av stark marginalutveckling

Kvartalet januari-mars 2022

· Nettoomsättningen minskade med 4,6 % och uppgick till 440,8 (461,9) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 36,4 (32,5) %
· EBITA ökade till -0,4 (-2,4) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster förbättrades med 3,0 MSEK till -2,2 (-5,2) MSEK
· EBITA R12 uppgick till 126,0 (81,1) MSEK
· Periodens resultat förbättrades med 4,6 MSEK till -10,6 (-15,2) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,65 (-1,13) SEK

Viktiga händelser under första kvartalet

· Utrullningen av ny IT-plattform, som ger bättre integrering av butik och online, fortsatte under kvartalet. Alla centralägda butiker och majoriteten av franchisebutikerna migrerades. 
· Pandemirestriktioner togs bort från 9 februari.
· Avtal ingicks med Almroths som ny logistikpartner för e-handelslogistiken, flytten sker under andra kvartalet.
· Lansering av nya varumärkessatsningen ”För livets alla bokstunder” för Bokus och Bokus Play.

VD har ordet

Bokusgruppen inledde 2022 med ett förbättrat resultat. Under kvartalet sågs en tillbakagång från online till butik, där försäljningen gradvis ökar. Nettoomsättningen minskade jämfört med samma kvartal 2021 men var i linje med 2020 års nivå, innan pandemin bröt ut. Det visar återigen att Bokusgruppen har stor förmåga att möta förändrade konsumtionsbeteenden och erbjuda kunderna produkter i alla kanaler och format.

Under första kvartalet 2022 förbättrades periodens resultat med 4,6 MSEK till -10,6 (-15,2) MSEK. Resultatförbättringen drevs av stärkta bruttomarginaler i alla tre segment jämfört med samma kvartal förra året. Totalt ökade bruttomarginalen med 6,8 procent i kronor. En framgångsrik bokrea har bidragit till den högre lönsamheten. Att periodens resultat ändå är negativt beror på våra normala säsongsvariationer, där lönsamheten är lägre under de första kvartalen för att öka mot slutet av året.

Den totala nettoomsättningen minskade med 4,6 procent jämfört med föregående år, men ligger ändå i nivå med första kvartalet 2020. Omsättningsminskningen beror på att onlinekanalerna inte lyckades möta förra årets pandemipåverkade ökningar. Starten av förra året påverkades starkt av pandemirestriktioner och av att en stor del av den viktiga bokrean därmed genomfördes online. Det ledde då till en onlinetillväxt på hela 37 procent och stora tapp i butik, vilket vi nu ser en tillbakagång från. Kunder söker sig tillbaka till butik där vi ser en gradvis ökning av försäljningen. I onlinekanalerna minskade nettoomsättningen med 16,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, men ligger fortfarande 14,9 procent högre än 2020. Butik ökade nettoomsättningen med 9,2 procent under första kvartalet 2022. Det påvisar en positiv trend, men är i detta kvartal inte tillräckligt för att fullt ut kompensera den lägre försäljningen i onlinekanalerna.

Flera källor indikerar att svensk e-handel överlag backar under första kvartalet, och Bokusgruppens omsättningsminskning i onlinekanalerna bör ses i ljuset av detta. Exempelvis rapporterar Svensk Handels e-handelsindikator ett tapp på över 10 procent. Detta är sannolikt drivet av förändrade konsumtionsmönster som en följd av släppta pandemirestriktioner.

Kassaflödet följer bolagets normala säsongsmönster men har i tillägg påverkats av större periodiseringsavvikelser vad gäller förändring i rörelsekapital mellan kvartalen.

Ändrade konsumtionsmönster efter pandemin

Den 9 februari togs pandemirestriktionerna bort och besöken till butik ökade. Det innebar att vi kunde genomföra den viktiga bokrean utan pandemirelaterade begränsningar. Bokrean utvecklades starkt i samtliga kanaler men framförallt i butik. Det bekräftar återigen styrkan i den fysiska mötesplatsen som bokhandeln utgör. 

Lättade pandemirestriktioner har också inneburit återgång till kultur- och sportevenemang, andra större sammankomster och restaurangbesök. Att konsumenterna spenderar pengar på andra nöjen och samtidigt blir mer avvaktande på grund av det osäkra omvärldsläget kan vara bidragande orsaker till att butikerna inte fullt ut lyckats kompensera för tappet i onlinekanalerna.

Ett osäkert omvärldsläge

Invasionen av Ukraina skapar, förutom fruktansvärda öden för Ukraina och dess invånare, en stark osäkerhet runtom i världen. Det har accelererat och förstärkt några av de följdverkningar vi sett från pandemin vad gäller de globala leveranskedjorna och påverkan på ekonomin i stort. Samtidigt kvarstår en viss osäkerhet kopplat till pandemin, både vad gäller risken för ytterligare pandemivågor och störningar i leveranskedjor. Energi- och råvarupriser ökar, inflationen ligger på en hög nivå och räntorna tros stiga snabbare än väntat. Högre råvaru- och energipriser påverkar oss på flera sätt med ökade inköpspriser, transportkostnader och elkostnader för butiker. Det är nödvändigt att vi selektivt korrigerar våra priser ut mot kund för att kompensera för detta.

Utveckling i butik stärker vårt omnikanalerbjudande

Under kvartalet har vi sett ett ökat besöksantal i butik, vilket visar att bokhandeln fortsatt är relevant och attraktiv. Under perioden har det pågått ett intensivt arbete med att implementera den nya IT-plattformen i våra butiker. Samtliga centralägda butiker och franchisebutikerna använder nu den nya plattformen. Syftet är att skapa ett kunderbjudande som binder ihop det fysiska med det digitala för en ökad kundnöjdhet och för att förbättra upplevelse och kundmöte i butik. Detta är en mycket viktig milstolpe för Akademi­bokhandelns fortsatta utveckling.

Ett händelserikt kvartal med stora satsningar på e-handeln och Bokus

Vi är mitt i en satsning på e-handeln, med fokus på Bokus och våra onlinekanaler. Vår digitala transformation pågår för fullt med utvecklingen av vår tekniska plattform, som kommer att bidra till att våra redan framgångsrika onlinekanaler blir ännu bättre. Under kvartalet rullade vi också ut den stora varumärkessatsningen ”För livets alla bokstunder”, som är en gemensam paketering för Bokus och Bokus Play. I början av kvartalet ingick vi avtal med Almroths, som från juli 2022 tar över vår e-handelslogistik. Det nya samarbetet innebär att vi riggar oss för framtiden – genom att vässa våra e-handelsleveranser ytterligare kan vi möta kundernas nya och ökande förväntningar. Satsningarna görs med flera års starka resultat i ryggen och finansieras av goda kassaflöden. På kort sikt kan satsningarna påverka resultatet och kassaflödet negativt, men på längre sikt kommer det att bygga tillväxt i linje med målsättningarna.

Utsikter framåt

Med vårt starka erbjudande, med böcker i alla format och kanaler och vårt inspirerande sortiment för Skriva Spela Skapa, har vi även detta kvartal lyckats nå kunderna där de vill handla. Vi visar på stabil tillväxt över tid och fortsatt bra resultat, trots att kvartalet uppvisade en minskad omsättning i onlinekanalerna mot motsvarande kvartal föregående år. Jag känner en stark tillförsikt i att alla utvecklingsinitiativ vi arbetar med kommer att skapa ytterligare värde för Bokusgruppen, våra kunder och våra aktieägare. Nu blickar vi framåt mot kommande kvartal utan restriktioner och med återgång till bröllop, studentmottagningar och andra sommarfestligheter där Bokusgruppens sortiment blir uppskattade presenter.

Den 12 maj hålls Bokusgruppens bolagsstämma och vi ser fram emot att då träffa många av våra engagerade aktieägare.

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning:

Delårsrapporten för första kvartalet presenteras av Maria Edsman, VD, och Jane Jangenfeldt, CFO, via en webbsändning.

Tid: 28 april kl. 10:00

För att delta i webbsändningen anslut via: https://tv.streamfabriken.com/bokusgruppen-q1-2022

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 07:45 CEST.

Bokusgruppen AB (publ)
Organisationsnummer: 559025-8637
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com

 

Dokument