Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - september 2022

25 okt, 2022, 07:45

 Regulatory information

Stabil bruttovinst men fortsatta satsningar påverkade resultatet

Kvartalet juli - september 2022

· Nettoomsättningen minskade med 1,7 % och uppgick till 421,0 (428,4) MSEK
· Bruttomarginalen ökade till 39,5 (39,2) %
· EBITA minskade till 14,9 (34,4) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster försämrades med 17,3 MSEK till 14,9 (32,2) MSEK
· EBITA R12 ökade till 128,2 (92,7) MSEK
· Periodens resultat försämrades med 15,3 MSEK till 0,6 (15,9) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning försämrades till 0,04 (0,98) SEK

Viktiga händelser under tredje kvartalet

· Övergången till ny logistikpartner fortgick i stort enligt plan
· E-handelspionjären Bokus fyllde 25 år
· Insatser inom hållbarhets­området Läsfrämjande – Bokusstipendiet och Läsborgar­märket-läs-kit delades ut

Vd har ordet

Omsättningen i tredje kvartalet var stabil jämfört med föregående år. De satsningar på onlinekanalerna som tidigare aviserats har fortsatt enligt plan under kvartalet. Dessa görs med flera års starka resultat i ryggen för att långsiktigt skapa högre tillväxt. Initiativen har medfört högre kostnader vilket leder till en lägre EBITA än för motsvarande period föregående år.

Försäljningen för det tredje kvartalet uppgick till 421,0 MSEK och var i nivå med föregående år. Den trend vi har sett tidigare i år, där butiksförsäljningen närmat sig prepandemiska nivåer, fortsatte också detta kvartal. Omsättningen i butik ökade med en dryg procent och med 8,1 procent ackumulerat för året. För Bokus Online fortsatte omsättningen att minska, men i lägre takt än tidigare och i mindre omfattning än marknaden enligt Bokförsäljningsstatistiken.

Kostnaderna har stigit markant under kvartalet. Det beror till stor del på de planerade satsningar vi tidigare aviserat, såsom återgång till högre bemanning i butik efter pandemin, fortsatt varumärkessatsning för Bokus och Bokus Play samt logistikförbättringar och IT-transformation. Därtill har inflationen drivit upp inköpspriser, transportkostnader och energipriser.

Tack vare att vi på ett bra sätt lyckats kompensera de ökade inköps- och transportpriserna med prishöjningar ut mot kund var bruttomarginalen för bolaget som helhet i nivå med föregående år. Vi ser inga större effekter på efterfrågan till följd av prishöjningarna förutom på vissa dyrare produktgrupper, såsom spel, vilka tappade något i volym. Detta tydliggör vikten av en fortsatt intelligent prisoptimering under de kommande kvartalen.

EBITA var i tredje kvartalet positivt och uppgick till 14,9 MSEK. Det är betydligt lägre än motsvarande period föregående år, vilket främst berodde på de ökade satsningarna på onlinekanalerna.

Det justerade operativa kassaflödet uppgick till 23,5 MSEK, en försämring jämfört med föregående år med 25,5 MSEK som en följd av försämrat resultat och högre investeringar.

Komplett erbjudande stärker oss som koncern

Återgången från online till butik fortsatte, om än inte i samma utsträckning som tidigare kvartal. Akademi­bokhandeln Online gick dock emot den rådande utvecklingen för nätbokhandeln och ökade omsättningen med 16,7 procent under kvartalet. Det är glädjande, och vi tar det som ett bevis på att våra kunder uppskattar vår omnikanalstrategi och den sömlösa kundupplevelse vi strävar efter att erbjuda.

I våra fysiska butiker fortsatte utrullningen av självutcheckning och den första oktober landade Akademi­bokhandelns tredje pop-up-butik på ett tillfälligt besök på Stockholms Central.

Under kvartalet fortsatte även antal abonnenter på Bokus Play att öka kraftigt. Försäljningsökningen av digitala böcker, både styckesförsäljning och Bokus Play, var hela 19,2 procent i kvartalet. Det är ett resultat av en mycket lyckad rekryteringskampanj i våra butiker och vi kan konstatera att Bokus Play växer mer än marknaden.

Det är tydligt att bredden i vårt kunderbjudande stärker oss på många sätt, också via korsförsäljning mellan våra varumärken samt mellan fysisk och digital butik.

Den viktiga skol- och kursstarten

Årets skolstartskampanj föll väl ut både i butik och online. Försäljningen av studentlitteratur, främst på Bokus, minskade dock jämfört med föregående år. Vi ser att begagnatmarknaden för studentlitteratur vinner mark, samtidigt som det var 4,7 procent färre antagna studenter vid Sveriges högskolor och universitet.

Ny logistikpartner – uppstart i fokus

Flytten till vår nya logistikpartner fortsatte under kvartalet. Leveranserna fungerar nu tillfredsställande men har ännu inte nått sin fulla potential, bland annat på grund av försenad automation som kommer på plats inom några månader.

Bokus 25 år och det nyinstiftade Bokusstipendiet delades ut

Tiden går fort och vi fick under kvartalet fira att Bokus hunnit fylla 25 år. Med ett kvarts sekel i ryggen kan vi konstatera att e-handelspionjären nu är starkare och bättre rustad än någonsin. På jubileet delades också det första Bokusstipendiet om 50 000 kronor ut till de studenter som bäst har verkat för spridande av läsglädje. Initiativet utgör en del av Bokusgruppens hållbarhets­arbete inom Läsfrämjande och kommer att återkomma årligen.

Fortsatta satsningar

Bokusgruppen har tidigare aviserat en accelererad satsning på onlinekanalerna under 2022 för att långsiktigt skapa högre tillväxt. Det handlar om systemplattform, konsumentlogistik och ökad marknadsföring. Satsningarna har fortsatt enligt plan och görs med flera års starka resultat i ryggen. Dessa initiativ kommer att fortsätta, om än i lugnare takt än planerat för att parera den ökande kostnadsbilden.

Framtidsutsikter

Det osäkra världsläget fortsätter, tyvärr utan bortre horisont i skrivande stund. Kriget i Ukraina skapar fortsatt förödelse och de omedelbara hoten mot Sverige och stora delar av världen har eskalerat under kvartalet. Vi ser begynnelsen av en ny era med signifikant höjda räntor som slår både mot företag och privatpersoner. Därtill ser vi den högsta inflationen på många år. Detta sammantaget kommer otvetydigt att slå mot våra kunders plånböcker. Huruvida de väljer att fortsätta köpa böcker och övrigt sortiment, som ett förhållandevis billigt nöje i tuffa tider, vet vi inte idag.

Vi ser dock att våra kostnader kommer att stiga i takt med inflationen, bland annat kraftiga indexhöjningar på hyror. Dessa kostnadsökningar gör det oundvikligt för oss att höja priser ut mot kund ytterligare. Vi kommer dessutom att ha fullt fokus på att säkerställa att vi har flexibilitet i vår kostnadsbas för att kunna parera oförutsedda händelser under de kommande kvartalen. Vi kommer även lägga fokus på effektivitetshöjande initiativ som kan minska vår kostnadsbas över tid.

Med det sagt, aldrig har vårt kompletta erbjudande vad gäller fysiskt, digitalt, online och abonnemang varit mer relevant än nu. Vi går in i årets starkaste försäljnings- och resultatkvartal med ett mått av ödmjukhet inför en stundande lågkonjunktur men också med en stor tillförsikt om att vi har ett kunderbjudande som står sig starkt, att vi har en solid finansiell bas och en långsiktig vision att fortsätta sprida läsglädje till alla varje dag.

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning: Delårsrapporten för tredje kvartalet presenteras av Maria Edsman, VD, och Jane Jangenfeldt, CFO, via en webbsändning.

Tid: 25 oktober kl. 10:00

För att delta i webbsändningen anslut via: https://ir.financialhearings.com/bokusgruppen-q3-2022

The English version of the Q3 report will be published on bokusgruppen.com the 28th of October.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Susanna Gyllenbåga, presskontakt 070-02 02 228.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 07:45 CEST.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument