Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari–september 2023

27 okt, 2023, 07:45

 Regulatory information

Kraftigt förbättrat resultat drivet av fortsatt stärkt bruttomarginal

Kvartalet juli–september 2023

· Nettoomsättningen minskade med 1,2% och uppgick till 416,1 (421,0) MSEK
· Bruttomarginalen ökade till 42,6 (39,5) %
· EBITA uppgick till 23,5 (14,9) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster ökade med 7,1 MSEK till 22,0 (14,9) MSEK
· Periodens resultat förbättrades till 5,7 (0,6) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,35 (0,04) SEK

Perioden januari–september 2023

· Nettoomsättningen ökade med 0,2% och uppgick till 1 205,1 (1 203,2) MSEK
· Bruttomarginalen ökade till 41,1 (38,9) %
· EBITA uppgick till 4,0 (19,4) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster ökade med 11,5 MSEK till 2,5 (-8,9) MSEK
· Periodens resultat försämrades till -34,6 (-17,4) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till -2,14 (-1,07) SEK

Viktiga händelser under andra kvartalet

· Övrigt sortiment pilotlanserades på Bokus.com.
· Bokusstipendiet, som instiftades av Bokus, delades ut för andra året i rad. Stipendiet riktar sig till studenter som arbetar läsfrämjande.

Vd har ordet

Under det tredje kvartalet förstärktes bruttomarginalen med 3,1 procentenheter, vilket bidrog till att EBITA ökade med 57,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och därmed landade på 23,5 MSEK. Butikerna ökade omsättningen även detta kvartal och har under året tagit marknadsandelar, vilket är ett styrkebesked.

Akademi­bokhandeln Butik ökade nettoomsättningen med 4,0 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det är en glädjande ökning och ett tydligt kvitto på hur väl vi lyckats med varumärket Akademi­bokhandeln. Våra butiker lockade under sommaren många kunder som sökte underhållning i form av läsning, spel, pussel och annat.

Butik har även presterat starkt när det gäller rekrytering till Bokus Play. Många av kunderna uppskattar att ha ett ljudboksabonnemang som komplement till läsningen av pappersböckerna de köper i butik, och ser det som en fördel att Bokus Play-abonnemanget kommer med förmåner när de handlar hos Akademi­bokhandeln.

Onlinekanalerna hade en negativ försäljningsutveckling under kvartalet. Bokus Online minskade nettoomsättningen med 8,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år.  Det är dock glädjande att digitala böcker hade en omsättningsökning på 8 procent, driven av en ännu högre tillväxt för abonnemangsdelen Bokus Play.

Inom Akademi­bokhandeln Online har vi aktivt prioriterat lönsamhet genom att inte rabattera kurslitteratur i samma utsträckning inför kursstarten. Det gav segmentet en stärkt bruttovinst för kvartalet, men påverkade omsättningen negativt. Omsättningen påverkades också av att den stora höstkampanjen inföll en vecka senare än förra året och den utlevererade försäljningen då bokförs i oktober. Akademi­bokhandeln Online minskade nettoomsättningen med 3,6 procent.

Stärkta marginaler och kostnadsfokus

Genom fortsatt fokus på prisoptimering och leverantörsförhandlingar har vi uppnått en stärkt bruttomarginal i samtliga segment. Totalt ökade bruttomarginalen med 3,1 procentenheter, vilket genererade en ökning av bruttovinsten med hela 6,7 procent. Samtidigt som vi strävat efter att öka våra bruttomarginaler har vi också arbetat hårt med att hålla nere fasta kostnader. Med hjälp av ett omstruktureringsprogram för kontorsorganisationen och bemanningsoptimering i butiksledet har vi lyckats hålla nere personalkostnader trots att kostnaderna för årets lönerevision var högre än normalt. Det har också genomförts tuffa förhandlingar med hyresvärdar för att parera de höga hyreshöjningar som blir effekten av indexregleringar i en inflationsmiljö. Tack vare det har vi delvis lyckats dämpa effekten av de stora hyreshöjningar som skett under året. Våra marknadsföringssatsningar har varit något mindre under året och det har allmänt varit en stor återhållsamhet på kostnadssidan.

Den ökade bruttovinsten och stabila fasta kostnader innebär att EBITA ökade med 8,6 MSEK, hela 57,8 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Viktiga läsfrämjande initiativ

Jag känner stolthet över att vi under kvartalet genomförde en rad läsfrämjande insatser, som är en viktig del av vårt hållbarhets­arbete. Akademi­bokhandeln delade ut 2 000 lärarkit med Läsborgar­märket till lågstadielärare i hela landet. Läsborgar­märket är ett uppskattat verktyg för att väcka elevernas läslust.

Bokus delade för andra året i rad ut Bokusstipendiet, ett stipendium som riktar sig till studenter som verkar för läsglädje. 2023 års stipendium gick till Adam Gustafsson, en student som utvecklat ett appkoncept för att stärka läsningen av pappersböcker.

Framtidsutsikter

Utöver satsningar för att skapa försäljningstillväxt kommer vi även framöver arbeta för att stärka våra bruttovinster och hålla igen på kostnadssidan. Indexklausuler för butikshyror och högre lönerevision än normalt kommer vara vår verklighet även nästa år, vilket gör att vi dedikerat fortsätter optimera, effektivisera och förhandla för att leverera en lönsam tillväxt.

Nu ligger allt fokus på att leverera ett starkt fjärde kvartal – kvartalet som för Bokusgruppen är avgörande för ett starkt helår. Vi har goda förutsättningar att lyckas, trots att omvärldsläget alltjämt är tufft. Kunderna har visat att de fortsätter att prioritera köp hos oss trots minskad disponibel inkomst. I år kan böcker, spel och pyssel dessutom ersätta de lite dyrare julklapparna och bli en än mer relevant julklapp.

Avslutningsvis vill jag passa på att påminna alla aktieägare om att vi den 15 november betalar ut den andra delen – 1,5 kr/aktie – av årets totala utdelning på 3 kr/aktie. Det är en mycket god direktavkastning på vår aktie. 

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning: Delårsrapporten för tredje kvartalet 2023 presenteras av Maria Edsman, VD, och Ola Maalsnes, CFO, via en webbsändning.

Tid: 27 oktober kl. 10:00

För att delta i webbsändningen anslut via: https://ir.financialhearings.com/bokusgruppen-q3-report-2023

The English version of the Q3 report will be published at bokusgruppen.com on 3 November.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, presskontakt, 070-775 27 83.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 07:45 CEST.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument