Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ)

7 maj, 2024, 09:45

 Regulatory information

Vid årsstämman i Bokusgruppen AB (publ) i dag den 7 maj 2024 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023 och beslutades om bl.a. vinstutdelningar om totalt 3,30 kronor per aktie, val av styrelse och nyval av Patrik Wahlén som styrelseordförande. Vidare omvaldes Ernst & Young Aktiebolag som revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 3,30 kronor per aktie, att utbetalas i två delar om 1,65 kronor per aktie vid vardera tillfälle. Avstämningsdag för rätt att erhålla den första utdelningsdelen beslutades till den 10 maj 2024. Utbetalning av den första utdelningsdelen beräknas ske den 15 maj 2024. Avstämningsdag för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen beslutades till den 8 november 2024. Utbetalning av den andra utdelningsdelen beräknas ske den 13 november 2024.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow, Jeanette Söderberg och Patrik Wahlén omvaldes till styrelseledamöter, och Patrik Wahlén valdes som ny styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget. Därutöver beslutades att 100 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i det revisionsutskott som har inrättats av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Linda Sallander kommer att vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

  • Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
  • Att den instruktion för att utse valberedning som först antogs på årsstämman 2021 ska gälla tills vidare.
  • Att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2023 ska gälla tills vidare, dock som längst till och med årsstämman 2028.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen AB, 076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com.  

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument