Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2023

8 nov, 2022, 07:45

 Regulatory information

Valberedning har utsetts i Bokusgruppen AB (publ) inför årsstämman 2023 i enlighet med de principer som antogs av Bokusgruppens årsstämma 12 maj 2022.

Det har inte skett några förändringar i förslag till ledamöter. Valberedningens ledamöter utgörs därför av:

- Carin Wahlén (valberedningens ordförande) representerar Patrik Wahlén

- Jannis Kitsakis representerar Fjärde AP-fonden

- Mårten Andersson (styrelsens ordförande)

Valberedningen består av representanter från aktieägarna samt styrelsens ordförande. Sammantaget representerar valberedningen cirka 34 procent av rösterna i Bokusgruppen AB (baserat på ägarförteckningen från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2022).

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2023 är att bereda och till bolagsstämman lämna förslag på stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Årsstämma i Bokusgruppen AB kommer att hållas den 8 maj 2023. Aktieägare i Bokusgruppen AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningen till: bolagsstamma@bokusgruppen.com, senast den 6 mars 2023.

Ytterligare information

För mer information, vänligen kontakta Mårten Andersson, Styrelseordförande Bokusgruppen via 072-735 42 84 eller mandersson1971@gmail.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument