Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helår 2021

17 feb, 2022, 07:45

 Regulatory information

Lönsam tillväxt och mycket starkt kassaflöde

Kvartalet oktober-december 2021

· Nettoomsättningen ökade 5,9 % och uppgick till 641,4 (605,6) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 42,6 (40,3) %
· EBITA ökade till 108,8 (77,4) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster förbättrades med 25,3 MSEK till 98,8 (73,5) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 75,6 (40,8) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 4,68 (3,04) SEK

Helåret 2021

· Nettoomsättningen ökade 5,1 % till 1 866,1 (1 774,9) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 38,4 (37,7) %
· EBITA ökade till 124,1 (84,3) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster förbättrades med 45,1 MSEK till 108,5 (63,4) MSEK
· EBITA-marginalen var 6,7 (4,7) %
· Justerad EBITA-marginal var 5,8 (3,6) %
· Periodens resultat uppgick till 50,5 (4,3) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 3,31 (0,32) SEK
· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (1,46) SEK per aktie, att utbetalas i två lika delar, med första utdelningstillfället i maj och andra 6 månader därefter

Viktiga händelser under kvartalet

· Starkare integrering av butik och online genom testning av ny IT-plattform för butik. Bred utrullning under första kvartalet 2022.
· Ny butik öppnades på bästa läge i Göteborg och pop-up butik öppnades i Tyresö centrum.
· Pandemirestriktioner återinfördes i december, viket fick viss negativ påverkan på julförsäljningen i butik.

VD har ordet

Bokusgruppen avslutade 2021 med ett riktigt bra fjärde kvartal och gjorde under helåret en tydlig förflyttning mot de finansiella målen. Den mycket starka resultatförbättringen drevs av både omsättnings- och marginaltillväxt.

Det är oerhört glädjande att vi ännu en gång kan leverera goda resultat. Under fjärde kvartalet 2021 ökade omsättningen med 5,9 procent till 641,4 MSEK, jämfört med samma period föregående år. EBITA förbättrades med 40,5 procent till 108,8 (77,4) MSEK och bruttomarginalen ökade till 42,6 procent.

Under kvartalet såg vi på totalen en omsättningsökning jämfört med samma period förra året, men med förflyttningar mellan segmenten. Under 2020 var verksamheten starkare påverkad av pandemirestriktioner under fjärde kvartalet, vilket innebar en högre efterfrågan i onlinekanalerna. För fjärde kvartalet 2021 såg vi istället en ökad aktivitet i butik och en minskning i onlinekanalerna. Butiksomsättningen ökade med 16,2 procent och omsättningen i onlinekanalerna minskade med 8,7 procent.

Sett till helåret 2021 ökade nettoomsättningen med 5,1 procent till 1 866,1 (1 774,9) MSEK. Samtidigt var bruttomarginalen 38,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2020. EBITA för 2021 var 124,1 (84,3) MSEK.

Omsättningsökningen och det starka resultatet medförde att det operativa kassaflödet efter investeringsverksamheten för helåret ökade till 217,2 (188,5) MSEK. Justerat för utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder uppgick justerat operativt kassaflöde till 109,3 (70,6) MSEK.

Tydlig förflyttning mot våra mål

Vi fortsätter att leverera starkt mot våra tre långsiktiga finansiella mål. Omsättningen för Akademi­bokhandeln Butik växte under 2021 med 3,4 procent. I onlinekanalerna landade tillväxten på 7,3 procent och vi är på god väg att nå målet om 10 procents genomsnittlig årlig tillväxt. Den justerad EBITA-marginalen för helåret var 5,8 procent och alltså nära vår målsättning om 6 procents EBITA-marginal.

Våra kunder fortsatte vara lojala med oss och kundnöjdheten uppvisade en positiv trend över året där NPS för Akademi­bokhandeln var 63, vilket är i linje med vårt mål, och för Bokus 59, vilket är bättre än målet. Vår höga kundnöjdhet är ett bevis på att vi alltid sätter kunden i centrum.

Under året beslutade vi om nya hållbarhetsmål som vi kommer att följa upp ochz redovisa utfall för de kommande åren.

Hållbarhet i hela organisationen

Våra två överordnade hållbarhetsmål är att sänka våra CO2e-utsläpp med 25 procent samt uppfylla minst 90 procent av våra delmål inom fem år. Under 2021 utarbetade och antog vi ett antal delmål, med tillhörande åtgärdsplaner och inom sju olika hållbarhetsområden, som vi under kommande år ska jobba dedikerat med att uppnå. Med lönsamhet som grund ska vi bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle, där även kommande generationer får uppleva läsglädje. Just läsglädje är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och något vi arbetat med under många år i form av olika läsfrämjande insatser. Mer om detta kan ni läsa på sid 11–12, och senare även i vår års- och hållbarhetsredovisning som publiceras i mars.

Pandemin fortgår

Största delen av kvartalet var opåverkat av pandemin och dess restriktioner. Vi såg en stark återgång till butik vilket visar vilken kraft den fysiska butiken har. Våra 100 butiker runt om i Sverige ger våra kunder en personlig och svårslagen service och är en viktig exponeringsyta även mot de kunder som väljer att handla online.

För helåret 2021 såg vi påverkan från pandemin, främst under första halvan av året då försäljningen i butik var negativt påverkad av restriktioner. Strax före jul infördes återigen restriktioner, dessa hade lyckligtvis en begränsad påverkan på julhandeln, som är vår viktigaste försäljningsperiod. Följdverkningar av pandemin i form av osäker varutillgång, störningar i leveranskedjor och prisökningar påverkade oss mindre än befarat, men osäkerheten ser ut att fortsätta under 2022.

Ett händelserikt år

2021 var för oss inte ett år enbart präglat av pandemin. Bokusgruppen noterades den 4 juni på Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket ger oss goda förutsättningar att nå ytterligare tillväxt framöver.

Under sista kvartalet påbörjades utrullningen av en ny IT-plattform för butik, som bland annat innefattar mobila och flexibla kassor. Det ger våra butiksmedarbetare bättre möjlighet till aktivt kundbemötande och högre service. Genom att integrera fysiska butiker och onlinehandeln möjliggörs ännu bättre köpupplevelser. Under året testade vi också nya butiksformat – en rullande sommarbuss, en pop up-butik i Tyresö inför julhandeln och en ny konceptbutik i Göteborg.  

I våra onlinekanaler utökade vi leveransalternativen. Dessutom lanserade vi vårt övriga sortiment – Skriva Spela Skapa – online på akademi­bokhandeln.se där försäljningen mot slutet av året nådde riktigt bra nivåer.

Ökade investeringar för långsiktig tillväxt

Med flera års starka resultat i ryggen kommer vi nu satsa ännu mer framåtlutat på att skapa tillväxt i våra onlinekanaler. Redan 2021 ökade vi vår investeringsnivå mot tidigare och under 2022 ökar vi investeringstakten ytterligare för att snabbare ta oss igenom vår digitala omställning mot en effektiv och flexibel systemplattform.

Vi sätter i denna fas extra fokus på Bokus Online, med Bokus e-handel och den digitala abonnemangstjänsten Bokus Play. Vi satsar på att vidareutveckla vår konsumentlogistik tillsammans med en ny partner och vi ökar marknadsföringen för att ytterligare stärka våra varumärken.

Vårt starka kassaflöde och låga belåningsgrad ger oss möjlighet att finansiera dessa satsningar och samtidigt föreslå en utdelning om 3 kronor per aktie för 2021. På kort sikt kan de accelererade satsningarna påverka resultatet. På längre sikt kommer det att bygga den onlinetillväxt vi satt upp i våra mål genom att vi möter och överträffar kundernas nya och ökande förväntningar.

Utsikter framåt

Efter kvartalets utgång kom besked om att alla pandemirestriktioner tas bort vilket är oerhört positivt. Bokrean stundar och det är en viktig försäljningsperiod där vi sprider läsglädje till hela svenska folket. Jag är glad över att vi nu kan genomföra den precis som vanligt, utan restriktioner.

Vi är trygga i vårt erbjudande och våra kompetenta medarbetare. Vad än 2022 har att erbjuda i övrigt vet vi att våra produkter fyller ett viktigt syfte. Våra lojala kunder fortsätter att handla av oss även när omvärldshändelser skapar utmaningar.

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-december 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Telefonkonferens: VD Maria Edsman och CFO Jane Jangenfeldt presenterar delårsrapporten under en telefonkonferens den 17 februari kl. 10:00 CET. Presentationen hålls på svenska. Telefonnummer att ringa för att delta: 08-5664 2706. För att följa webbsändningen, följ länken: https://financialhearings.com/event/43212

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 07:45 CET.

Bokusgruppen AB (publ)
Organisationsnummer: 559025-8637
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00 | E-post: info@bokusgruppen.com

Dokument