Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ)

12 maj, 2022, 10:30

 Regulatory information

Vid årsstämman i Bokusgruppen AB (publ) i dag den 12 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021 och beslutades om bl.a. vinstutdelningar om totalt 3,00 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Jeanette Söderberg som tillkommande styrelseledamot. Vidare omvaldes Ernst & Young Aktiebolag som revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie, att utbetalas i två delar om 1,50 kronor per aktie vid vardera tillfälle. Avstämningsdag för rätt att erhålla den första utdelningsdelen beslutades till den 16 maj 2022. Utbetalning av den första utdelningsdelen beräknas ske den 19 maj 2022. Avstämningsdag för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen beslutades till den 15 november 2022. Utbetalning av den andra utdelningsdelen beräknas ske den 18 november 2022.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mårten Andersson, Mattias Björk, Anna Wallenberg och Cecilia Marlow omvaldes till styrelseledamöter, och Jeanette Söderberg valdes som ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mårten Andersson omvaldes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget eller dess dotterbolag. Därutöver beslutades att 100 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i det revisionsutskott som har inrättats av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att det avser att låta Andreas Troberg vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

  • Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
  • Att den instruktion för att utse valberedning som antogs på årsstämman 2021 ska gälla tillsvidare, dock längst intill slutet av årsstämman 2022.
  • Justeringar i bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i huvudsak med avseende på ett förtydligande rörande upprättande av ersättningsrapport.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen AB, 076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com

Certified Adviser
Bokusgruppens Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se Bokusgruppen AB (publ)

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument