Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen förbereder sig för Lex Asea-utdelning

12 apr, 2021, 14:00

Förutsatt att Volati AB:s (publ) (”Volati”) årsstämma den 28 april 2021 beslutar om sakutdelning av Volatis aktier i Bokusgruppen (den så kallade Lex Asea-utdelningen), så väntas aktierna i Bokusgruppen AB (”Bokusgruppen”) delas ut och noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market i början av juni 2021. Bokusgruppens förberedelser för en sådan särnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market fortskrider.

Bokusgruppen avser ingå en checkräkningskredit hos Nordea på 200 Mkr. Checkräkningskrediten förutsätter att Lex Asea-utdelningen och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market genomförs, varvid checkräkningskrediten kommer att kunna utnyttjas för löpande företags- och rörelsekapitaländamål samt för återbetalning av internlån från Volati. Bokusgruppen har historiskt finansierat sin verksamhet genom internlån från Volati samt via en cash pool hos Volati. I samband med Lex Asea-utdelningen avser Volati reglera internlån om cirka 165 Mkr genom kvittning mot nya aktier i Bokusgruppen och återstående internlån från Volati om cirka 150 Mkr kommer Bokusgruppen att reglera genom utnyttjande av egen kassa och checkräkningskrediten. Med den nya skuldsättningsnivån och checkräkningskrediten bedöms Bokusgruppen ha viktiga förutsättningar för att generera ett framtida finansiellt överskott. Bokusgruppens nettoskuld/EBITDA (R12M) per den 31 december 2020 uppgick till 1,5x.

Bokusgruppen har följande finansiella mål och utdelningspolicy som kommer gälla förutsatt att Lex Asea-utdelningen verkställs och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market genomförs:

  • Nettoomsättningstillväxt i digitala kanaler: På medellång till lång sikt (3-5 år) öka nettoomsättningen med i genomsnitt 10 procent per år under perioden.
  • Nettoomsättningstillväxt i fysiska butiker: Omsättningstillväxten i det fysiska butiksnätverket ska följa ekonomins tillväxttakt i allmänhet.
  • EBITA: På medellång till lång sikt (3-5 år) visa en EBITA-marginal om cirka 6 procent.
  • Utdelningspolicy: Bokusgruppen eftersträvar att lämna en långsiktigt stabil och successivt stigande aktieutdelning och samtidigt att ha en långsiktigt effektiv kapitalstruktur. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger behovet av investeringar i lönsam expansion och stipulerade mål för Bokusgruppens kapitalstruktur är uppfyllda kan överskottet distribueras till aktieägarna.

Bokusgruppens utdelning till Volati för räkenskapsåret 2020 som genomfördes i mars 2021 uppgick till 12 Mkr vilket skulle motsvara cirka 0,75 kronor per aktie.

Volati kommer omkring den 14 april 2021 att publicera en informationsbroschyr på sin webbplats med ytterligare information om utdelningen och om Bokusgruppens verksamhet.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, via 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2021 kl. 14.00 (CET).

Dokument