Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Kallelse till årsstämma 2024

26 mar, 2024, 13:45

 Regulatory information

Styrelsen i Bokusgruppen AB (publ) kallar till årsstämma den 7 maj 2024. Styrelsen föreslår bland annat kontantutdelning om 3,30 kronor per aktie.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Bokusgruppen AB (publ), 559025-8637, håller årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 08.30 i Akademi­bokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 08.00. Lättare frukost erbjuds före årsstämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman ska:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024, och

2. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 30 april 2024.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till bolagsstamma@bokusgruppen.com eller genom brev till Bokusgruppen AB, Att: Bolagsstämma, Box 2100, 103 13 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller organisations­nummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägarna kan välja att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

UTBETALNING AV AKTIEUTDELNING TILL VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

Med anledning av det stora hjälpbehovet i Ukraina så vill styrelsen i anslutning till utdelningsförslaget påminna aktieägare med svensk skatterättslig hemvist om möjligheten att skattefritt skänka aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Instruktioner om förutsättningar och villkor för detta samt hur man går tillväga tillhandahålls av berörda välgörenhetsorganisationer. Observera att dessa åtgärder måste vidtas i god tid före bolagsstämmans utdelningsbeslut. Mer information tillhandahålls på Bokusgruppen AB:s webbplats, www.bokusgruppen.com.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i bolagsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress (Bokusgruppen AB, Att: Bolagsstämma, Box 2100, 103 13 Stockholm) senast tisdagen den 30 april 2024.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post till bolagsstamma@bokusgruppen.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 16 151 226.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Val av en eller två justeringspersoner

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ivii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

10. ivii) Val av styrelseledamöter och revisor

11. Beslut om valberedning

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Bolagsstämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid bolagsstämman

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelseordförande Mårten Andersson eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna om 3,30 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 53 299 045,80 kronor, att utbetalas i två delar om 1,65 kronor per aktie vid vardera tillfälle.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den första utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 10 maj 2024. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den första utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 15 maj 2024, och sista dag för handel i aktien med rätt till den första utdelningsdelen kommer att vara tisdagen den 7 maj 2024 och första dag för handel i aktien utan rätt till den första utdelningsdelen kommer vara onsdagen den 8 maj 2024.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 8 november 2024. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den andra utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 13 november 2024, och sista dag för handel i aktien med rätt till den andra utdelningsdelen kommer att vara onsdagen den 6 november 2024 och första dag för handel i aktien utan rätt till den andra utdelningsdelen kommer vara torsdagen den 7 november 2024.

Punkt 7 c): Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut i följande ordning:

i. Mårten Andersson (styrelseledamot och styrelseordförande)

ii. Mattias Björk (styrelseledamot)

iii. Anna Wallenberg (styrelseledamot)

iv. Cecilia Marlow (styrelseledamot)

v. Jeanette Söderberg (styrelseledamot)

vi. Patrik Wahlén (styrelseledamot)

vii. Maria Edsman (verkställande direktör)

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om styrelsearvode, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

i. 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande;

ii. 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget; samt

iii. 100 000 kronor (oförändrat) ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 100 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskottet som inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

Styrelseledamöter:

i. Mattias Björk (omval)

ii. Anna Wallenberg (omval)

iii. Cecilia Marlow (omval)

iv. Jeanette Söderberg (omval)

v. Patrik Wahlén (omval)

Styrelseordförande:

vi. Patrik Wahlén (nyval)

Revisor:

vii. Ernst & Young Aktiebolag (omval)

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Föreslagna styrelseledamöters oberoende

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att fem av de sex föreslagna styrelseledamöterna: Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow och Jeanette Söderberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att Patrik Wahlén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men att han inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom han själv är en större aktieägare.

Punkt 11: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.

Den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2021 finns publicerad på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De ersättningar som har erlagts, utifrån de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2023 (”Riktlinjerna”), framgår av not 6 i Bokusgruppen AB:s årsredovisning för 2023.

Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under 2023.

Styrelsen föreslår att Riktlinjerna ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2028).

Riktlinjerna finns publicerade på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

***

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicy: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com, senast tre veckor före dagen för bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

* * *

Stockholm i mars 2024

Bokusgruppen AB (publ)

Styrelsen

To English speaking shareholders: The notice to attend the annual general meeting is available in English on the company’s website, www.bokusgruppen.com.

Ytterligare information

För mer information, vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen AB, 076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ), tel.nr.: +46 (0)73 856 42 65, e-mail: certifiedadviser@carnegie.se.

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument