Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport oktober-december 2023

15 feb, 2024, 07:45

 Regulatory information

Styrkebesked från Bokusgruppen – EBITA ökade med 48 procent i kvartalet

Kvartalet oktober–december 2023

· Nettoomsättningen ökade med 7,5% och uppgick till 665,2 (618,7) MSEK
· Bruttomarginalen ökade till 45,1 (43,6) %
· EBITA uppgick till 110,8 (75,0) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster ökade med 28,7 MSEK till 110,4 (81,7) MSEK
· Periodens resultat förbättrades till 75,1 (47,2) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 4,65 (2,92) SEK

Helåret 2023

· Nettoomsättningen ökade med 2,7% och uppgick till 1 870,3 (1 822,0) MSEK
· Bruttomarginalen ökade till 42,5 (40,5) %
· EBITA uppgick till 114,9 (94,4) MSEK
· EBITA exkl. jämförelsestörande poster ökade med 40,1 MSEK till 112,9 (72,8) MSEK
· Periodens resultat förbättrades till 40,6 (29,8) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 2,51 (1,85) SEK

Viktiga händelser under kvartalet

· För Akademi­bokhandeln fattades beslut om att öppna en ny butik i Tyresö centrum. Butiken kommer att öppna under första kvartalet 2024.
· Sällskapsspelet utsågs till Årets julklapp av HUI, vilket gav försäljningen av spel, som tillhör vårt övriga sortiment, en skjuts i julhandeln. Sedan 2023 säljs delar av vårt övriga sortiment även på Bokus.com.

Vd har ordet

Med ett starkt fjärde kvartal summerar Bokusgruppen ett mycket positivt 2023. Med ett tydligt kostnadsfokus, smarta investeringar, sortimentsutveckling och framtidssatsningar förbättrades bruttovinsten med 7,7 procent och EBITA med 21,7 procent på helåret, vilket gjorde att det finansiella målet för EBITA uppnåddes.

Det är mycket glädjande att konstatera att det fjärde kvartalet 2023 blev Bokusgruppens starkaste kvartal någonsin, med en omsättningsökning på 7,5 procent och ett EBITA-resultat som ökade med hela 35,8 MSEK, motsvarande 47,8 procent mot föregående års sista kvartal. Med det starka fjärde kvartalet kan vi summera ett år där omsättningen ökade med 2,7 procent, bruttomarginalen med 2,0 procentenheter och EBITA med 21,7 procent. Vi nådde dessutom vårt finansiella mål om en EBITA på 6,0 procent och förbättrade det justerade operativa kassaflödet med 102,5 MSEK.

Akademi­bokhandelns butiker fortsatte i kvartalet den positiva utvecklingen som vi sett tidigare under året och omsättningen ökade med 5,7 procent. Samtidigt accelererade Akademi­bokhandeln Online den positiva trenden och omsättningen ökade med hela 24,8 procent. Som helhet är det en fantastisk avslutning på året för Akademi­bokhandeln, vilket är ett kvitto på styrkan i vårt omnikanalerbjudande. Allra mest glädjande är dock att det fjärde kvartalet innebar en vändning för Bokus Online, som sedan pandemin sett en tillbakagång i försäljningen, med en omsättningsökning om 8,9 procent.

Att vår e-handelsförsäljning utvecklades så positivt i det fjärde kvartalet är en stark bedrift givet att e-handeln i stort, enligt Svensk Handels e-handelsindikator, minskade med 11 procent i samma period.

Fokus på lönsamhet

Vid inledningen av 2023 fanns en oro för hur vår omsättning och lönsamhet skulle påverkas av minskad köpkraft hos konsumenter och ökade kostnader drivet av inflationen. Ett tidigt sjösatt åtgärdspaket skapade beredskap för att hantera en turbulent omvärld, och fokus under året har legat på att öka bruttomarginaler och genom kostnadsbesparingar parera inflationsdrivna kostnadsökningar på bland annat butikshyror och personalkostnader.

När vi nu ser tillbaka på 2023 kan vi konstatera att det genomförda åtgärdsprogrammet och hårt arbete från alla våra dedikerade medarbetare gav mycket goda resultat. Samtidigt har våra lojala kunder fortsatt prioritera böcker, spel och annat från vårt sortiment. Sett till helåret ökade både antalet aktiva kunder och kundernas rekommendationsvilja (NPS).

Investeringar och satsningar för framtiden

Våra framtidssatsningar fortskred under 2023, men investeringarna låg på en lägre nivå än föregående år – detta tack vare att vi gjorde hårdare prioriteringar för att ha möjlighet att parera osäkerheten som rådde under året. Vi fortsatte vår digitala transformation och fokus låg på förberedelser och utredningar inför byte av vårt e-handelssystem. 2024 går vi in i nästa fas där investeringarna till stor del dedikeras till utveckling och implementering.

Även optimering av e-handelslogistiken har varit i fokus under året. Vi förbättrade ledtider och leveranssäkerhet i e-handeln, och dessa förbättringar avspeglade sig direkt i en högre kundnöjdhet (NPS) för Bokus. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för ett än mer konkurrenskraftigt leveranserbjudande fortsätter vårt fokus på utveckling av logistiken under 2024.

På Bokus lanserade vi delar av vårt övriga sortiment och hade lagom till julhandeln ett utvalt sortiment av spel, pussel och kalendrar till försäljning. Eftersom lanseringen fallit väl ut kommer vi att utöka sortimentet ytterligare.

På butikssidan beslutade vi under kvartalet att etablera en ny butik i Tyresö centrum utanför Stockholm. Butiken öppnar under första kvartalet 2024. Med lönsamheten vi genererar från våra butiker kan ytterligare etableringar bli aktuella, om platsen och hyresvillkoren är attraktiva. Nästintill alla butiker genererar idag ett positivt driftsbidrag och Akademi­bokhandeln Butik är vårt mest lönsamma segment. Det är väldigt positivt för bokhandeln i stort att vi har möjlighet att utöka butiksnätet.

Egna märkesvaror bidrar till ett unikt sortiment

Akademi­bokhandelns EMV, egna märkesvaror, hade under året en fortsatt positiv utveckling och andelen EMV av det övriga sortimentet ökade från 17,3 till 18,2 procent under året. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete med att skapa ett unikt sortiment som tilltalar våra kunder. Med våra EMV får vi större kontroll över design, utveckling och produktion – och därmed även miljö- och klimatavtryck. Dessutom ger EMV-sortimentet högre marginaler.

Under året lanserades ett designsamarbete med Carl Larsson-gården, med motiv från både Carl och Karin Larssons konstskatt. Motiven pryder produkter som anteckningsblock, pussel och mycket annat. Det är ett av våra mest uppmärksammade och lyckade samarbeten hittills.

Vi lanserade också nya pussel, pyssel och spel. Sällskapsspelet utsågs till Årets julklapp 2023 av HUI, vilket gav en extra skjuts i försäljningen inom spel och lek, som ökade med över 20 procent i det fjärde kvartalet.

Tydligare måluppföljning inom hållbarhets­arbetet

Vi lägger ned mycket arbete på att göra bolaget mer hållbart och har ambitiösa mål som ska ta oss dit. Vårt övergripande hållbarhets­mål är att sänka CO2e-utsläpp med 25 procent och uppnå 90 procent av alla delmål till 2026. 2023 uppnådde vi 25 procent av alla våra delmål och i skrivande stund pågår klimatbokslutet för året. Under året arbetade vi för att tydliggöra våra delmål samt uppföljningen av dessa. Vi har också börjat förbereda oss på de nya rapporteringskrav avseende hållbarhet som följer av EU-direktivet CSRD. Som vanligt genomförde vi flertalet aktiviteter inom läsfrämjande. Vi inledde också en satsning på skrivfrämjande samt arbetade vidare för att sänka koldioxidutsläpp och minska svinn. Läs gärna mer om detta i vår års- och hållbarhets­redovisning för 2023, som släpps senare under våren.

Framtidsutsikter

Under 2024 tar vi ett stort och viktigt steg framåt när vi uppgraderar vår e-handelsplattform. Det ger oss möjlighet att skapa en än mer attraktiv kundupplevelse online och bidra till mer effektivitet i organisationen.

Vi har precis som tidigare visat på bra motståndskraft i sämre tider. Lågkonjunkturen hänger sig kvar i början av året, men vi ser ljuset i tunneln och förhoppningsvis en vändning senare under året.

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar hårt för våra kunder och för att uppnå vår vision Läsglädje för alla, varje dag. Med ett oerhört starkt 2023 i ryggen går vi in i det nya året med många spännande initiativ och stor förvissning om att vi är ett bolag att räkna med.

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport oktober-december 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning: Bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 2023 presenteras av Maria Edsman, VD, och Ola Maalsnes, CFO, via en webbsändning.

Tid: 15 februari kl. 10:00

För att delta i webbsändningen anslut via: https://ir.financialhearings.com/bokusgruppen-q4-report-2023

The English version of the Q4 report will be published at bokusgruppen.com on 22 February.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, presskontakt, 070-775 27 83.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 kl. 07:45 CET.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument