Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2024

6 nov, 2023, 07:45

 Regulatory information

Valberedning har utsetts i Bokusgruppen AB (publ) inför årsstämman 2024 i enlighet med de principer som antogs av Bokusgruppens årsstämma 8 maj 2023.

Valberedningens ledamöter utgörs av:

- Carin Wahlén (valberedningens ordförande) representerar Patrik Wahlén

- Karl Perlhagen representerar sig själv

- Mårten Andersson (styrelsens ordförande)

Valberedningen består av representanter från aktieägarna samt styrelsens ordförande. Sammantaget representerar valberedningen cirka 77 procent av rösterna i Bokusgruppen AB (baserat på ägarförteckningen från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober 2023).

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2024 är att bereda och till bolagsstämman lämna förslag på stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Årsstämma i Bokusgruppen AB kommer att hållas den 7 maj 2024. Aktieägare i Bokusgruppen AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningen till: bolagsstamma@bokusgruppen.com, senast den 5 mars 2024.

Ytterligare information

För mer information, vänligen kontakta Mårten Andersson, Styrelseordförande Bokusgruppen via 072-735 42 84 eller mandersson1971@gmail.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument