Bokusgruppen logotyp
Språk: Svenska | English

Kallelse till årsstämma 2022

30 mar, 2022, 15:30

 Regulatory information

Styrelsen i Bokusgruppen AB (publ) kallar till årsstämma den 12 maj 2022. Styrelsen föreslår bland annat kontantutdelning om 3,00 kronor per aktie. I anslutning till årsstämman hålls en författarträff med Jan Eliasson rörande dennes memoarer ”Ord och handling: ett liv i diplomatins tjänst”.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Bokusgruppen AB (publ), 559025-8637, håller årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 08.30 i Akademi­bokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 08.00. Lättare frukost erbjuds före stämman.

Efter stämman är deltagarna välkomna att stanna kvar på en författarträff med Jan Eliasson (diplomat samt före detta utrikesminister och före detta ordförande i FN:s generalförsamling) rörande dennes memoarer ”Ord och handling: ett liv i diplomatins tjänst”. Författarträffen inleds omedelbart efter årsstämman och beräknas pågå i cirka 45 minuter.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman ska:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022, och

2. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 6 maj 2022.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till proxy@computershare.se, på bolagets webbplats www.bokusgruppen.com, eller genom brev till Computershare AB, ”Bokusgruppen AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller organisations­nummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. Poströster ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022 i enlighet med anvisningarna under rubriken “Poströstning”. Aktieägare som väljer att poströsta behöver inte göra en särskild anmälan till bolagsstämman. Poströsten anses innefatta en anmälan.

UTBETALNING AV AKTIEUTDELNING TILL VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

Med anledning av det stora hjälpbehovet i Ukraina så vill styrelsen för Bokusgruppen i anslutning till utdelningsförslaget påminna aktieägare med svensk skatterättslig hemvist om möjligheten att skattefritt skänka aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Instruktioner om förutsättningar och villkor för detta samt hur man går tillväga tillhandahålls av berörda välgörenhetsorganisationer. Observera att dessa åtgärder måste vidtas i god tid före årsstämmans utdelningsbeslut. Mer information och länkar till hjälporganisationer verksamma i Ukraina tillhandahålls på Bokusgruppens webbplats, www.bokusgruppen.com.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress (Computershare AB, ”Bokusgruppen AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm) senast fredagen den 6 maj 2022.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post till bolagsstamma@bokusgruppen.com.

POSTRÖSTNING

För poströstning ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats: www.bokusgruppen.com och på bolagets kontor Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, “Bokusgruppen AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplett formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till proxy@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmakten.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till
16 151 226.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringsmän

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ivii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

10. ivii) Val av styrelseledamöter och revisor

11. Beslut om valberedning

12. Godkännande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid årsstämman föreslås styrelseordförande Mårten Andersson eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2: Val av en eller två justeringsmän

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Jannis Kitsakis, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som har upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, till årsstämman anmälda och vid årsstämman närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till stamaktieägarna om 3,00 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 48 453 678 kronor, att utbetalas i två delar om 1,50 kronor per aktie vid vardera tillfälle.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla den första utdelningsdelen föreslås bli den 16 maj 2022. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den första utdelningsdelen från Euroclear Sweden ske den 19 maj 2022, och sista dag för handel i aktien med rätt till den första utdelningsdelen kommer att vara den 12 maj 2022 och första dag för handel i aktien utan rätt till den första utdelningsdelen kommer vara den 13 maj 2022.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen föreslås bli den 15 november 2022. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den andra utdelningsdelen från Euroclear Sweden ske den 18 november 2022, och sista dag för handel i aktien med rätt till den andra utdelningsdelen kommer att vara den 11 november 2022 och första dag för handel i aktien utan rätt till den andra utdelningsdelen kommer vara den 14 november 2022.

Punkt 7 c): Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive verkställande direktör i följande ordning:

i. Mårten Andersson (styrelseledamot och styrelseordförande)

ii. Mattias Björk (styrelseledamot)

iii. Anna Wallenberg (styrelseledamot)

iv. Cecilia Marlow (styrelseledamot)

v. Patrik Wahlén (styrelseledamot till och med den 3 mars 2021)

vi. Andreas Stenbäck (styrelseledamot till och med den 3 mars 2021)

vii. Maria Edsman (verkställande direktör)

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

1. 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande;

2. 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget; samt

3. 100 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 100 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

Styrelseledamöter:

i. Mårten Andersson (omval)

ii. Mattias Björk (omval)

iii. Anna Wallenberg (omval)

iv. Cecilia Marlow (omval)

v. Jeanette Söderberg (nyval)

Styrelseordförande:

vi. Mårten Andersson (omval)

Revisor:

vii. Ernst & Young Aktiebolag (omval)

Information om föreslagna styrelseledamöter

Som ny styrelseledamot föreslås Jeanette Söderberg. Jeanette Söderberg, född 1965, har en flerårig erfarenhet utifrån en rad positioner inom Ikea-koncernen. Jeanette Söderberg är styrelseledamot och VD i Jeanette Söderberg AB, och har inga andra pågående bolags- eller styrelseuppdrag. Jeanette Söderberg (och till henne närstående) äger inga aktier i Bokusgruppen.

En presentation av de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Föreslagna styrelseledamöters oberoende

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att samtliga av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Punkt 11: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.

Den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2021 finns publicerad på bolagets webbplats: www.bokusgruppen.com.

Punkt 12: Godkännande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De ersättningar som har erlagts, utifrån de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 (“Riktlinjerna”), framgår av Bokusgruppen AB:s årsredovisning för 2021, på s. 83.

Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under 2021.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska tillämpas på ersättningar som bolaget avtalar om efter årsstämman 2022 (dock som längst till och med årsstämman 2026):

***

Inledning

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter den tidpunkt då riktlinjerna antagits av bolagsstämman.

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang den verkställande direktören för Bokusgruppen AB (”Bokusgruppen”) samt de övriga personer som ingår i Bokusgruppens koncernledning.

Riktlinjerna omfattar inte sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen eller ersättningar som bolagsstämman beslutar om eller godkänner.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Information om Bokusgruppens strategiska prioriteringar lämnas bland annat i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida.

En framgångsrik implementering av Bokusgruppens affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen förutsätter att Bokusgruppen kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet, kompetens och kvalificerade ledaregenskaper. Det är därför viktigt att Bokusgruppen kan erbjuda sina ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning.

Utifrån detta ska bolaget sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare villkor som är marknadsmässiga och motiverande samt välbalanserade och rimliga utifrån befattningshavarnas kompetens, ansvar och prestation.

Riktlinjerna för ersättning syftar till att ge ett tydligt ramverk för ersättningar till Bokusgruppens ledande befattningshavare så att villkor kan utformas till gagn för Bokusgruppens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, varaktiga tillväxt och lönsamhet.

Ersättningsformer

Ersättning kan utgå i följande ersättningsformer:

Fast kontantersättning

Rörlig kontantersättning

Pensionsförmåner

Andra förmåner

Riktlinjer för fasta ersättningar

Varje ledande befattningshavare ska erhålla en fast kontantersättning, dvs. en fast månatlig grundlön. Detta utgör en förutsebar ersättning som bidrar till att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Ledande befattningshavares fasta ersättningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes erfarenheter, ansvarsområde och prestation.

Riktlinjer för rörlig ersättning

Ledande befattningshavare kan erhålla rörlig ersättning i tillägg till den fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda mål och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Målen och kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bokusgruppens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, genom att ha en tydlig koppling till Bokusgruppens affärsmål och/eller strategier. 

För rörlig ersättning ska gränser för det maximala utfallet fastställas för varje berörd enskild ledande befattningshavare. Rörlig ersättning ska skjutas upp och villkoras av att den mål- eller kriterieuppfyllelse, på vilken ersättningen grundas, visat sig långsiktigt hållbar och av att Bokusgruppens ställning inte väsentligt försämrats.

Bolagsstämma kan också besluta om att rörlig ersättning ska utgå i form av aktierelaterad ersättning i såväl bolaget som dess dotterbolag. Aktierelaterad ersättning ska, utöver att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, vara utformad med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och bolagets aktieägare.

Huruvida överenskomna mål- eller kriterier för rörlig ersättning uppnåtts ska avgöras när den relevanta mätperioden har avslutats. Styrelsen ansvarar för eventuell utvärdering av rörlig ersättning till verkställande direktör. Den verkställande direktören ansvarar för eventuell utvärdering av rörlig ersättning till berörd ledande befattningshavare. För finansiella mål, ska utvärderingen baseras på Bokusgruppens senast publicerade finansiella information.

För respektive berörd ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgöra maximalt motsvarande 25 procent av den fasta ersättningen och, om full rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner utgår, maximalt motsvarande 14 procent av den totala ersättningen.

Riktlinjer för pensionsförmåner

Pensionsförmåner ska generellt utgå i enlighet med regler, kollektivavtal (vilket kan innebära en rätt till förtidspension) och, om det skulle bli aktuellt, praxis i det land där respektive ledande befattningshavare är stadigvarande bosatt. Detta utgör en förutsebar ersättning som bidrar till att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda, med undantag för om individen i fråga omfattas av förmånsbestämd pension i enlighet med tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionsförmånerna ska inte ändras sedan de intjänats. Rörlig ersättning ska endast utgöra grund för pensionsförmåner om det följer av tvingande kollektivavtalsregler.

För respektive berörd ledande befattningshavare kan premiebestämda pensionsförmåner utgöra maximalt motsvarande 33 procent av den fasta ersättningen och, om full rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner utgår, maximalt motsvarande 19 procent av den totala ersättningen.

Riktlinjer för andra förmåner

Ledande befattningshavare kan ha rätt både till allmänna förmåner som erbjuds samtliga medarbetare och extra förmåner. Förmånerna bidrar till att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Exempel på sådana andra förmåner som ledande befattningshavare kan omfattas av är bilförmån, sjukvårdsförsäkring, hushållsnära tjänster samt ekonomiskt skydd till familj/efterlevande.

För respektive berörd ledande befattningshavare kan andra förmåner utgöra maximalt motsvarande 15 procent av den fasta ersättningen och, om full rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner utgår, maximalt motsvarande 9 procent av den totala ersättningen.

Riktlinjer för uppsägning och avgångsvederlag

Anställningsavtal ingångna mellan Bokusgruppen och ledande befattningshavare ska som huvudregel gälla tillsvidare. Anställningsavtal kan sägas upp utan saklig grund av respektive part. Lön under uppsägningstid och ersättning för eventuellt avgångsvederlag ska generellt överensstämma med regler, kollektivavtal och praxis. Dessutom ska följande gälla: Om Bokusgruppen säger upp anställningen får uppsägningstiden inte överstiga 12 månader. Därutöver kan avgångsvederlag baserat på fasta månadslöner utgå under maximalt 12 månader. Sammanlagd ersättning under uppsägningstid och tid då avgångsvederlag utgår ska inte överstiga ett totalt belopp motsvarande den avtalade fasta månadslönen vid tidpunkten för uppsägning och avtalsenliga förmåner under 12 månader plus den nämnda fasta månadslönen för 12 månader. Vid den ledande befattningshavarens egen uppsägning får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag ska inte utgå. För det fall Bokusgruppen väljer att göra gällande ett i vissa fall avtalat konkurrensförbud så får fast ersättning utgå under relevant period.

Beaktande av ersättnings- och anställningsvillkor för övriga medarbetare

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bokusgruppens övriga medarbetare beaktats genom att information om bolagets totala lönekostnader och övriga kostnader relaterade till anställda ingått i styrelsens informationsunderlag för dessa riktlinjer. Information härom kommer ingå i styrelsens årliga ersättningsrapport, om styrelsen avger sådan.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Bokusgruppens styrelse, eller ersättningsutskott om sådant inrättas av Bokusgruppens styrelse för att fullgöra dessa uppgifter, ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt inom Bokusgruppen gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Styrelsen ska, i den utsträckning sådan skyldighet följer av lag eller tillämpligt börsregelverk, för varje räkenskapsår upprätta en ersättningsrapport och senast tre veckor före årsstämman hålla ersättningsrapport (om sådan framställs) tillgänglig för aktieägarna på Bokusgruppens webbplats.

Om ett ersättningsutskott inrättas av Bokusgruppens styrelse, så ska ersättningsutskottet bereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska när det uppkommer behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna, dock minst var fjärde år, upprätta förslag till riktlinjer för beslut av bolagsstämman, och om styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott ska ersättningsutskottets rekommendation i detta avseende ligga till grund för styrelsens förslag. Bolagsstämman ska besluta om förslaget.

Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den bolagsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden. Riktlinjerna ska gälla till dess nya riktlinjer antas av bolagsstämman och hållas tillgängliga för allmänheten på Bokusgruppens webbplats.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bokusgruppens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bokusgruppens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ska det ingå i ett eventuellt ersättningsutskotts uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avvikelser ska av styrelsen redovisas och motiveras årligen i ersättningsrapporten.

Översyn av och förändringar av riktlinjerna samt förklaring av hur aktieägarnas synpunkter har beaktats

Dessa riktlinjer beslutas av årsstämman 2022 och utöver aktieägares sedvanliga förslagsrätt inför årsstämma så har aktieägare inte haft möjlighet att lämna synpunkter på dessa riktlinjer.

***

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicys: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf samt https://www.computershare.com/se/gm-gdpr.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com, senast tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

* * *

Stockholm i mars 2022

Bokusgruppen AB (publ)

Styrelsen

To English speaking shareholders: The notice to attend the annual general meeting is available in English on www.bokusgruppen.com.

Ytterligare information

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com 

Certified Adviser
Bokusgruppens Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

Dokument